Bemötande av äldre inom sjukvården

DSpace Repository

Bemötande av äldre inom sjukvården

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Bemötande av äldre inom sjukvården
Author Franzén, Jeanette ; Winther, Sara
Date 2006
English abstract
Treatment of elderly patients is an interesting area since not that much research has been done within the subject. However treatment is difficult to define which makes research in the area hard. The aim of this study was to describe the elderlys positive and negative patient experiences of the nurses’ treatment in a hospital- and nursing care setting. Three questions were to be answered: How does the nurse act in her treatment of older patients? How do older patients experience this meeting? What is it in the meeting that decides if the experience is perceived as positive or negative? The method chosen was literature review with 10 qualitative articles as a basis for the results. The theoretical frame of reference is Kari Martinsen’s theory of caring. In the results nine themes emerged that seemed to be important for patients in the relationship with nurses and their treatment. They were nurses’ behaviour, positive experiences of nurses, negative experiences of nurses, respect and integrity, communication, autonomy, needs, empathy and trust and finally information. The conclusion is that the subject is complex. However nurses mostly treat elderly patients well.
Swedish abstract
Bemötande av äldre patienter är ett intressant område då inte så mycket forskning utförts kring detta ämne. Bemötande är dock svårt att definiera vilket gör forskning i ämnet svårt. Syftet med studien var att beskriva äldres positiva och negativa patientupplevelser av sjuksköterskans bemötande i sjukhus- och sjukhemsmiljö. Tre frågeställningar skulle besvaras. Hur beter sig sjuksköterskor i sitt bemötande av äldre patienter? Hur uppfattar äldre patienter detta möte? Vad är det i mötet som avgör om upplevelsen uppfattas som positiv eller negativ? Metoden är en litteraturstudie baserad på 10 kvalitativa artiklar. Den teoretiska referensramen är Kari Martinsens omsorgsteori. I resultatet framkom nio teman som uppfattades vara viktiga för patienterna i förhållande till sjuksköterskorna och deras bemötande. Dessa var sjuksköterskors beteende, positiva upplevelser av sjuksköterskor, negativa upplevelser av sjuksköterskor, respekt och integritet, kommunikation, autonomi, behov, empati och tillit samt information. Slutsatsen är att det är ett komplext ämne. Överlag bemöter dock sjuksköterskan äldre patienter väl.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Elderly
experience
literature review
meeting
nurses
treatment
Handle http://hdl.handle.net/2043/1879 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics