The role of a pre-study when implementing an ERP-system

DSpace Repository

The role of a pre-study when implementing an ERP-system

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title The role of a pre-study when implementing an ERP-system
Author Hultén, Christofer ; Åkerwall, Magnus
Date 2015
English abstract
Is a feasibility study necessary before launching a new project that will change a company’s work processes and efficiency? This report describes the impact of making a feasibility study before project initiates, which can mean big changes in a company’s operations. The feasibility study is of great importance, not at least because it makes it possible to cancel a project at an early stage if you discover that it is not economically advantageous for the company to implement it. This report discusses the pros and cons of different project methods and ERP-systems. The report interviewed a number of very experienced and competent persons, who together have over 100 years of project experience and which have been involved in above 100 projects. Their views and experiences form the basis for conclusions and analyses in the report. In addition, the scientific literature studies supplemented the interviews to give a comprehensive picture of the issues of feasibility studies, ERP-systems and their roles in different contexts.
Swedish abstract
Behövs en förstudie innan man sjösätter ett nytt projekt som ska förändra ett företags arbetssätt eller effektivisera en verksamhet? Rapporten beskriver effekterna av att göra en förstudie innan ett projekt påbörjas, som kan innebära stora förändringar i ett företags verksamhet. Förstudien har en stor betydelse, inte minst för att den gör det möjligt att avbryta ett projekt i ett tidigt skede, om man upptäcker att det inte är ekonomiskt fördelaktigt för företaget att genomföra det. En slutsats vi drar är att de agila projektmodellerna underlättar hanteringen av förändringar som uppstår under projektets gång samt gör projektet mer anpassningsbart till de resultat som framkommer under projektets gång. Rapporten tar upp för- och nackdelar med olika projektmetoder och affärssystem. I rapporten intervjuas ett antal mycket erfarna och kompetenta personer, som tillsammans har över 100 års projektvana och som har implementerat 100-tals projekt. Deras erfarenheter och synpunkter ligger till grund för slutsatser och analyser i rapporten. Dessutom har vetenskapliga litteraturstudier kompletterat intervjuerna för att ge en heltäckande bild av frågorna om förstudier, affärssystem och deras roller i olika sammanhang.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Agile project
traditional project
feasibility study
pre-study
ERP-system
Handle http://hdl.handle.net/2043/18830 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics