Prevention of HIV. A field study of Tanzanian nurses´ culturally-adopted prevention work against HIV

DSpace Repository

Prevention of HIV. A field study of Tanzanian nurses´ culturally-adopted prevention work against HIV

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Prevention of HIV. A field study of Tanzanian nurses´ culturally-adopted prevention work against HIV
Author Turesson, Gerda
Date 2006
English abstract
HIV is one of the gravest health problems facing the world today and Tanzania is a country deeply afflicted by the HIV epidemic. The object of this study is to investigate the nurses' HIV-preventive work in the Kagera Region in Tanzania. Leininger's theory on the influence of culture on nurses’ caring work has been used as the theoretical frame of reference. The study is qualitative and the method used is ethonursing. The data has been gathered mainly through participant observation and interviewing. The result reveals that the nurse has chiefly three work tasks related to HIV-prevention: health education, HIV testing and preventing the spread from mother to child. The nurse adapts her mode of work in part according to the cultural and social dimensions in which she works. Three themes showing the interaction of culture within preventative work emerge in the analysis of the result: gender, poverty and behavioural changes.
Swedish abstract
HIV är ett av de största hälsoproblem som världen som står inför idag. Tanzania är ett land som drabbats hårt av HIV-epidemin. Syftet med denna studie är att undersöka sjuksköterskans preventiva HIV-arbete i Kageraregionen i Tanzania. Leiningers teori om kulturens påverkan av sjuksköterskans omvårdnadsarbete har använts som teoretisk referensram. Studien är kvalitativ och använder ethnonursing som metod. Datainsamlingen har i huvudsak bestått av deltagande observation och intervjuer. Resultatet visar att sjuksköterskan i huvudsak har tre arbetsuppgifter avseende preventionsarbete mot HIV: hälsoupplysning, HIV-testning och att förhindra smittspridning från mor till barn. Sjuksköterskan anpassar delvis sitt ar-bete efter de kulturella och sociala dimensioner som existerar i den kontext hon arbetar i. Tre teman för kulturens inverkan på preventionsarbetet framträder vid analysen av resultatet: genus, fattigdom och beteendeförändringar.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language eng (iso)
Subject culture
ethnonursing
HIV
Leininger
nurse
prevention
qualitative
Tanzania
Handle http://hdl.handle.net/2043/1884 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics