ANHÖRIGAS UPPLEVELSER AV ATT VÅRDA PERSONER MED ALZHEIMERS SJUKDOM

DSpace Repository

ANHÖRIGAS UPPLEVELSER AV ATT VÅRDA PERSONER MED ALZHEIMERS SJUKDOM

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ANHÖRIGAS UPPLEVELSER AV ATT VÅRDA PERSONER MED ALZHEIMERS SJUKDOM
Author Mettichi, Asma ; Sakhi, Latifa
Date 2015
English abstract
Alzheimer's disease is the most common form of dementia and is one of Sweden's most common diseases. The disease causes cognitive declines during the disease progression, which can markedly get worse, this puts very high demands on caregivers who’s caring for people with Alzheimer's disease. Aim: To increase and deepen the knowledge of caregivers experiences when caring for people with Alzheimer's disease at home. Method: A literature study where 11 of qualitative articles were reviewed and analyzed. Results: The analysis resulted in three main categories: Caregivers positive experiences of caring, caregivers negative experiences of caring and the need for support and information. Conclusion: A person with Alzheimer's requires a lot of help and supervision. Caregivers experienced changing roles and difficulties in the nursing care and the support needs. Nurses can provide information, training and support to increase the opportunities for families to manage the care and cope with daily life better.
Swedish abstract
Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen och är en av Sveriges största folksjukdomar. Sjukdomen medför kognitiva försämringar som under sjukdomsförloppet kan försämras påtagligt, vilket kan ställa höga krav på anhöriga som vårdar personer med Alzheimer sjukdom. Syfte: Att öka och fördjupa kunskapen om anhörigas upplevelser av att vårda personer med Alzheimers sjukdom i hemmet. Metod: En litteraturstudie där 11 kvalitativa artiklar granskades och analyserades. Resultat: Analysen resulterade i tre huvudkategorier: Anhörigas positiva upplevelser av att vårda, anhörigas negativa upplevelser av att vårda samt behovet av stöd och information. Slutsats: En person med Alzheimers kräver mycket hjälp och tillsyn. Anhöriga upplevde förändrade roller samt svårigheter i omvårdnaden samt behov av stöd. Sjuksköterskor kan ge information, utbildning och stöd för att öka möjligheterna för anhöriga att hantera omvårdnaden samt klara av det dagliga livet bättre.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 31
Language swe (iso)
Subject Alzheimer’s disease, caregivers, home, experiences, nurture.
Handle http://hdl.handle.net/2043/18842 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics