Existentiellt lidande hos cancerpatienter i kurativ vård. En litteraturstudie om patienters upplevelser, sjuksköterskors bemötanden och möten mellan patienter och sjuksköterskor

DSpace Repository

Existentiellt lidande hos cancerpatienter i kurativ vård. En litteraturstudie om patienters upplevelser, sjuksköterskors bemötanden och möten mellan patienter och sjuksköterskor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Existentiellt lidande hos cancerpatienter i kurativ vård. En litteraturstudie om patienters upplevelser, sjuksköterskors bemötanden och möten mellan patienter och sjuksköterskor
Author Asker, Teresia ; Håkansson, Cecilia
Date 2006
English abstract
The existential suffering is found in relation to questions about human freedom, meaning of existence, feelings of loneliness and isolation in life and encountering death. These questions are of a universal human character and are therefore to appear irrespective of human confession to or dissociation from spirituality or religiosity. The aim of this review was partly to describe the existential suffering in cancer patients in curative care, partly to describe nurses´ treatments to these patients and the encounters that arise between patients and nurses. The findings emerging in the study revealed that the existential suffering is characterized by changes and is a great part of the total suffering that cancer patients endure. At the same time are nurses, as a result of fear and ignorance, in many cases unable to encounter the patients´ experiences and needs. The theoretical framework used, consist of selected parts of Katie Eriksson´s nursing theory.
Swedish abstract
Det existentiella lidandet återfinns i samband med frågor som rör människans frihet, tillvarons mening, känslor av ensamhet och isolering i livssituationen samt i mötet med döden. Dessa frågor är universellt mänskliga och uppträder därför oavsett människans bekännande till eller avståndstagande från andlighet eller religiositet. Syftet med denna litteraturstudie var dels att beskriva hur det existentiella lidandet tar sig uttryck hos cancerpatienter i kurativ vård men också att beskriva sjuksköterskors bemötanden gentemot dessa patienter och de möten som uppstår mellan patienter och sjuksköterskor. De resultat som framkom av studien visade på att det existentiella lidandet karaktäriseras av förändringar och är en stor del av det totala lidande som cancerpatienter utstår. Samtidigt är emellertid sjuksköterskor, till följd av rädsla och okunskap, i många fall oförmögna att möta de förväntningar och behov som patienterna har. Den teoretiska referensram som använts utgörs av valda delar av Katie Erikssons omvårdnadsteori.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject upplevelser
cancer patients
nurses
curative care
experiences
descriptions
treatments
encounters
cancerpatienter
sjuksköterskor
kurativ vård
existentiellt lidande
beskrivningar
bemötanden
existential suffering
Handle http://hdl.handle.net/2043/1889 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics