Ungdomars syn på kreativitet

DSpace Repository

Ungdomars syn på kreativitet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ungdomars syn på kreativitet
Author Eriksson, Frida
Date 2015
Swedish abstract
Den här studien syftar till att synliggöra elevers egna perspektiv och förhållningssätt till begreppet kreativitet och hur de själva anser att den kan utvecklas. Examensarbetets syfte är också att öka bildlärares förståelse av elevernas perspektiv på kreativitet så att de kan möjliggöra en kreativ bildundervisning. Hur elevers syn på kreativitet påverkas eller skiljer sig åt beroende på skolans utsagda profil undersöks också i denna studie. För att få en bred förståelse av begreppet kreativitet har jag tagit upp olika perspektiv så som fantasi, psykologi, ekonomi, filosofi och kreativitets regimer i teoridelen. Underlaget till denna studie bygger på en empirisk undersökning där jag använt mig av kvalitativa arbetsmetoder, främst i form utav intervjuer men även observationer. Intervjuerna genomfördes med sjundeklassare från två skolor med olika profiler, varav den med en kreativ profil. Intervjuerna syftar till att ringa in elevernas egen syn på kreativitet i skolan och på fritiden, hur den egna kreativiteten kan uttryckas samt hur de anser att kreativiteten kan utvecklas i bildundervisningen. Vad jag kommit fram till i denna studie är att eleverna från den kreativa skolans uppfattningar inte är mer utvecklade än de uppfattningar som eleverna har på den kommunala skolan vilken inte har någon kreativ profil. Det intressanta anser jag med min studie är att uppmärksamma hur olika elever uppfattar kreativitet. Eleverna ser på den egna kreativiteten på olika sätt, men de flesta ger antydningar på att det handlar om att ha en idérikedom eller att vara påhittig. Min slutsats i denna studie är att skolans profil inte har påverkat elevernas uppfattning om vad kreativitet innebär. Uppfattning av kreativitet skiljer sig mer mellan individerna i studien än mellan grupperna.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 32
Language swe (iso)
Subject kreativitet
kreativitetsregimer
fantasi
elevperspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/18897 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics