Trycksårsprevention

DSpace Repository

Trycksårsprevention

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Trycksårsprevention
Author Parvizinia, Elham ; Ragnarsson, Annelie
Date 2006
English abstract
Elderly patients with hip fracture are because of their high age and immobility a group with a high risk for developing pressure ulcers. This brings unnecessary human suffering and increased costs for society. Many pressure ulcers could be avoided with an early prevention. The aim of this review was to study how nurses are able to prevent pressure ulcers in this group of patients. The method is a literature review that consisted of searches in several databases. The result is based on ten articles, qualitative, quantitative and reviews. The result shows seven different preventive measures that nurses can do to prevent pressure ulcers among patients with hip fracture. The conclusion is that pressure ulcer prevention is an area that demands preventive measures. The study has identified seven measures that facilitates with co-operation between the different professions and an adequate education among nurses.
Swedish abstract
Äldre patienter med höftfraktur löper pga hög ålder och immobilitet en ökad risk att utveckla trycksår. Detta skapar onödigt mänskligt lidande och ökade samhällskostnader. Många trycksårsfall kan undvikas om preventiva åtgärder sätts in i ett tidigt skede. Syftet med litteraturstudien var att studera hur sjuksköterskor kan förebygga trycksår hos ovannämnda patientgrupp. Metoden är baserad på en litteraturstudie med sökning i flera databaser. Tio artiklar, kvalitativa och kvantitativa och litteratur har bearbetats och ligger till grund för resultatet. Resultatet visar på sju preventiva åtgärder som sjuksköterskor kan göra för att förebygga uppkomsten av trycksår hos patienter med höftfraktur. Slutsatsen är att trycksårprevention är ett område som kräver preventiva åtgärder och kan underlättas genom ett samarbete mellan olika yrkeskårer och en god utbildningsnivå hos sjuksköterskor.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject höftfraktur
litterturstudie
prevention
riskbedömning
sjuksköterska
trycksår
Handle http://hdl.handle.net/2043/1891 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics