Från studier till arbete

DSpace Repository

Från studier till arbete

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Från studier till arbete
Author Lundbeck, Lina ; Sjölin, Camilla
Date 2015
English abstract
This essay is about the transition process from school to work for career guidance counselor students. The purpose of this essay is to find out about the experiences of the transition process for newly graduated career guidance counselors. To answer towards the purpose of this essay interviews were made with career guidance counselors, employers who employ career guidance counselors, and students who are studying their third year at the career guidance counselor program. Previous research within this field have found the result that the transition process can be a challenge because of a gap between the knowledge students receive through education and the knowledge required by employers. To analyze our interviews we are using theories and theoretical concepts from Goodmans, Schlossbergs and Andersen’s Transition Theory, Savicka’s Career Construction Theory, Lent’s et al Social Cognitive Career Theory and Dawis’ Theory of Work Adjustment. These theories work together to create an understanding of the transition process. The main results of this study is that the transition process is challenging because of the lack of knowledge both from a career guidance counselor- and an employer perspective. The study also shows that there is a lack of knowledge about which competences career guidance counselors actually have and how they can be applied. This lack of knowledge creates a gap between what the career guidance counselors can do at their new workplace and what kind of work they get to do. This makes the transition process difficult according to those who have been taken part of this study. It is not until they feel that they are well acquainted with their work and workplace that they feel they have reached the end of the transition process.
Swedish abstract
Detta examensarbete handlar om övergångsprocessen från studier till arbetsliv för studie- och yrkesvägledare. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur nyutexaminerade studie- och yrkesvägledares övergångsprocess från studier till arbetsliv och etablering har upplevts. För att uppnå vårt syfte och för att få svar på våra frågeställningar intervjuade vi yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare, arbetsgivare av studie- och yrkesvägledare och sistaårsstudenter på studie- och yrkesvägledarprogrammet. Den tidigare forskning inom ämnet som vi tagit del av har i huvudsak resultatet att övergångsprocessen kan vara en utmaning. Detta eftersom det finns ett kunskapsglapp mellan de kunskaper utbildning ger och det arbetsgivarna kräver. För att analysera vår empiri använder vi oss av teorier och teoretiska begrepp från Goodmans, Schlossbergs och Andersens Transition theory, Savickas Career Construction Theory, Lents m.fl. Social Cognitive Career Theory och Dawis Theory of Work Adjustment. Dessa teorier kompletterar varandra och ger en helhetsbild av övergångsprocessen. Huvudresultatet i studien är att övergångsprocessen innebär utmaningar av olika slag för studie- och yrkesvägledare. Det är studie- och yrkesvägledares och arbetsgivares kunskapsbrist och diffusa eller icke-existerande arbetsbeskrivningar som skapar majoriteten av dessa utmaningar. Det finns en kunskapsbrist om vad studie- och yrkesvägledare har för egentliga kompetenser och vad dessa kan användas till. Således skapas det ett glapp mellan vad studie- och yrkesvägledare kan och vad de får som arbetsuppgifter. Detta gör att övergångsprocessen enligt våra respondenter i vissa fall varit svårhanterad. Det är inte förrän de känner att de är etablerade som de nått slutet på den långa övergångsprocessen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject övergångsprocess
studie- och yrkesvägledare
nyutexaminerade
förväntningar
etablering
Handle http://hdl.handle.net/2043/18932 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics