Sex som ett självskadebeteende

DSpace Repository

Sex som ett självskadebeteende

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sex som ett självskadebeteende
Author Johansson, Elin ; Lindberg, Christine
Date 2015
English abstract
This study aims to, through a qualitative interview approach, reach a further understanding of the phenomenon sex as a self-injury behavior. Self injury behaviors have been studied and defined, but sex as a self-injury was not included in the scientific studies Zetterqvist, 2014; Nock, 2014; Klonsky 2009). However, psychologist´s, organizations, and other professionals where interpreters and define this matter as if it existed (Sjöström, 2012; Landgren 2015; Jonsson och Mattson, 2013; Tjejouren 2015; MUCF, 2013). By interviewing three different people that come in contact with sex as a self-injury through work, combined with previous research, this study has come to show how sex can be used in the same way as any other self-injury behavior. The result shows that sex can be used for self-injury and that it is done in the purpose of coping with anxiety and other bad feelings. Previous trauma and/or a dysfunctional family dynamic can lead to an individual developing non-functional strategies to cope with potential bad feelings. Individuals turn to a sexual destructive behavior as a strategy to cope. The study shows that prostitution can be associated with risky sex as it can become a way of exposing yourself to dangerous situations. Differences between sex as a self-injury behavior and other self-injury behavior where detected. These where described in the way that control is given away to a other person. Also sex is something that usually gives pleasure and is a natural behavior so to just stop having sex is not desirable. Instead the person must find a way of having a healthy sexual behavior. The result shows that due to the fact that sex as a self-injury behavior does not have a scientific status subjective interpretation can be made on how to look an approach the phenomenon. However all the respondents agreed that you need an open and norm critical approach. Furthermore the question can be asked if scientific concepts represent the only right knowledge. Is it possible that practical and non-scientific knowledge can be as important.
Swedish abstract
Denna kvalitativ intervjustudie, söker en förståelse kring fenomenet sex som självskadebeteende. Självskadebeteende har studerats och definierats, men sex som ett självskadebeteende är inte inkluderat som ett begrepp i dessa vetenskapliga studier (Zetterqvist, 2014; Nock, 2014; Klonsky 2009). Däremot har psykologer, organisationer och andra professionella tolkat och definierat fenomenet som att det existerar (Sjöström, 2012; Landgren 2015; Jonsson och Mattson, 2013; Tjejouren 2015; MUCF, 2013). Genom intervjuer med tre olika personer som kommer i kontakt med sex som självskadebeteende, kombinerat med tidigare forskning, visar denna studie att sex kan användas som självskadebeteende och att det görs i syfte att hantera (coping) ångest och andra negativa känslor. Tidigare trauman och/eller en dysfunktionell familjedynamik kan leda till att en individ utvecklar icke fungerande strategier för att hantera potentiella dåliga känslor. Individerna vänder sig till sexuella destruktiva beteenden som en affektregleringstrategi. Studien visar att prostitution kan vara associerat med riskabelt sex, i form av att det kan vara ett sätt att utsätta sig själv för farliga situationer. Skillnader mellan sex som ett självskadebeteende och andra självskadebeteenden har påvisats. Dessa är beskrivna som att kontrollen ges bort till en annan person. Sex är också något som egentligen ger njutning och är ett naturligt beteende, vilket gör det svårt att sluta helt med till skillnad från andra självskadebeteenden. Istället behöver individen finna strategier för att kunna ha ett friskt sexuellt beteende. Då sex som självskadebeteende inte är vetenskapligt befäst, så visar resultaten på detta öppnar upp för subjektiva tolkningar kring hur man ser och bemöter fenomenet. Dock var intervjupersonerna överens om att det behövs ett öppet och normkritiskt förhållningssätt. Slutligen ställs frågan ifall vetenskapen representerar den enda och rätta kunskapen. Det är möjligt att praktisk och icke-vetenskaplig kunskap kan vara lika viktig.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Subject self-harm
self-injury
sexual behavior
sexual destructive behavior
risky sex
coping
trauma
prostitution
Självskadebeteende
självkada
risktagande sex
Handle http://hdl.handle.net/2043/18942 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics