Diabetes typ 2 ur ett kulturellt perspektiv-en litteraturstudie om patienters uppfattningar och kunskaper om sjukdomen och dess behandling

DSpace Repository

Diabetes typ 2 ur ett kulturellt perspektiv-en litteraturstudie om patienters uppfattningar och kunskaper om sjukdomen och dess behandling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Diabetes typ 2 ur ett kulturellt perspektiv-en litteraturstudie om patienters uppfattningar och kunskaper om sjukdomen och dess behandling
Author Lazer, Victoria ; Svensson, Jonas
Date 2006
English abstract
Individuals attitudes towards health and disease determinate by their cultural background. There is a growing need for the individually adjusted care to each patient in a multicultural society. Perceptions about the type 2 diabetes mellitus are diverse between different cultures. On of the basis of this statement the purpose of the literature review was developed. This was to investigate differences and likenesses of disease perceptions and knowledge about self care. Following question of the review were formulated: Which perceptions and knowledge have patients with type 2 diabetes mellitus in different cultures? How do the patients manage their self -care in different cultures? Following the critical reading of nine scientific articles four themes that answer the review questions was emerged in the result: Perceptions and knowledge about type 2 diabetes; religion and faith; food and exercise; glucose monitoring, medication and healthcare personal.
Swedish abstract
Individernas syn på hälsa och sjukdom bestäms utifrån deras kulturella bakgrunder. I ett mångkulturellt samhälle finns ett ökat behov av en individuell anpassad omvårdnad till varje vårdtagare. Uppfattningar om sjukdomen diabetes mellitus typ 2 skiljer sig mellan olika kulturer. Utifrån denna grund utformades ett syfte att genom en litteraturstudie belysa skillnader och likheter i synen på denna sjukdom och dess egenvård. Utifrån syftet formulerades frågeställningarna: vilka uppfattningar och kunskaper finns det bland patienter med diabetes mellitus typ 2 i olika kulturer? Hur ser egenvården ut bland patienter med diabetes typ 2 i olika kulturer? Efter att kritiskt granskat nio vetenskapliga artiklar presenterades resultatet och utifrån det bildades fyra teman vilka besvarar frågeställningarna. Dessa teman är: uppfattningar och kunskaper om diabetes typ 2; religion och tron; kosten och motionen; provtagning, medicinering och sjukvårdspersonal
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Diabetes mellitus typ 2
egenvård
kultur
omvårdnad
uppfattningar
Handle http://hdl.handle.net/2043/1901 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics