”Hur mycket insyn vill vi egentligen ha?” En kvalitativ studie om förskollärares och förskolechefers syn på förmedlandet av läroplanen till vårdnadshavarna

DSpace Repository

”Hur mycket insyn vill vi egentligen ha?” En kvalitativ studie om förskollärares och förskolechefers syn på förmedlandet av läroplanen till vårdnadshavarna

Details

Files for download
Icon
fsk.c.ppsats
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Hur mycket insyn vill vi egentligen ha?” En kvalitativ studie om förskollärares och förskolechefers syn på förmedlandet av läroplanen till vårdnadshavarna
Author Miranda Holmgren, Madalena
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med studien är att, utifrån de deltagandes erfarenheter och värderingar, ta reda på vårdnadshavarnas kunskap och intresse för läroplanen samt pedagogernas syn på att förmedla dem denne. Totalt deltog tre förskolor varav enkätsvar från 50 stycken vårdnadshavare samt intervjuer med tre förskollärare och två förskolechefer utgjorde den empiri som sedan bearbetades. Med avstamp i den förhållandevis kopplade tidigare forskningen, tillsammans med studiens teoretiska begrepp analyserades empirin med studiens frågeställning som utgångspunkt. Sammanfattningsvis uppgav majoriteten av vårdnadshavarna känna till läroplanen för förskolan men uttryckte trots det tydligt en vilja att veta mer om denna samt hur den används i verksamheten. Intervjuerna med förskollärare och förskolechefer speglade till viss del enkätundersökningen, om än med olika erfarenheter och värderingar gällande tänkbara för- och nackdelar med förmedling och förankring av läroplanen gentemot vårdnadshavarna.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject förmedling, förskolechef, förskollärare, läroplan, samverkan, vårdnadshavare
Handle http://hdl.handle.net/2043/19039 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics