Det är skönt att fly till sagans värld - en kvalitativ studie om bokens och högläsningens betydelse för barns språkutveckling ur ett förskollärarperspektiv

DSpace Repository

Det är skönt att fly till sagans värld - en kvalitativ studie om bokens och högläsningens betydelse för barns språkutveckling ur ett förskollärarperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det är skönt att fly till sagans värld - en kvalitativ studie om bokens och högläsningens betydelse för barns språkutveckling ur ett förskollärarperspektiv
Author Gustavsson, Jennianne ; Konrad, Josefine
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med studien har varit att synliggöra och analysera bokens och högläsningens betydelse för barns språkutveckling ur ett förskollärarperspektiv. Frågeställningarna har varit hur förskollärare ser på användning av böcker samt hur högläsning blir en del av förskolans vardag. Problemområdet har grundats i att vi av olika erfarenheter har upplevt att boken ofta ses och används som en tidsutfyllnad. Den teoretiska utgångspunkten har grundats i literacy som är ett brett begrepp som traditionellt genomsyrats av barns läs- och skrivutveckling. Literacy som begrepp har utvecklats till att inkludera bilder, språk samt symboler. Fokus har i denna studie lagts på barns språkutveckling genom användning av böcker. Det empiriska materialet har samlats in genom kvalitativa intervjuer av sex förskollärare som arbetar på olika förskolor. I resultatet framgår det att samtliga förskollärare anser att böcker alltid ska vara en del av barns vardag, att de ska finnas synliga och tillgängliga för barn. Vidare framkom det att miljön på de olika förskolorna utformats så att böckerna var i barnens nivå, synliga och tillgängliga. Samtliga förskollärare hade en positiv syn på böcker och anser att högläsning kan ha en språkutvecklande effekt för barnen. Utifrån resultatet har slutsatsen dragits att boken kan användas i mer än ett syfte, den kan användas till mer än enbart högläsning och en stunds avkoppling. Boken kan användas till att stimulera barns lek och fantasi samt att utbyta tankar och idéer.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject bilderboken, högläsning, miljö, samtal, språk, språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/19067 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics