Elever och pedagogers syn på fysisk aktivitet i fritidshemmet

DSpace Repository

Elever och pedagogers syn på fysisk aktivitet i fritidshemmet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Elever och pedagogers syn på fysisk aktivitet i fritidshemmet
Author Wik, Anette ; Lindén, Josephine
Date 2015
Swedish abstract
Vårt syfte med detta examensarbete är att undersöka vilket synsätt pedagoger och elever har på den fysiska aktiviteten i fritidshemmet. Vi undrar hur pedagoger och elever resonerar kring den fysiska aktiviteten och vad den kan bidra till gällande elevernas koncentrationsförmåga, kunskapsutveckling, rörelseförmåga samt hur miljön är utformad för att främja tillgång till elevers fysiska aktivitet i förhållande till ett genusperspektiv. För att kunna besvara ovanstående forskningsfrågor har vi utgått ifrån tidigare forskning samt empiriskt undersökningsmaterial. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer med både pedagoger och elever. Intervjuerna innehöll bland annat frågor som berör miljön, rörelsens betydelse, könsroller, rörelseanpassat material och tid till fysisk aktivitet. Resultatet visar att både eleverna och pedagogerna anser att en fysisk aktivitet är betydelsefull i fritidshemmet. Pedagogerna försöker lägga upp ett arbete i verksamheten där den fysiska aktiviteten synliggörs. Eleverna ser även skillnad gällande könsroller då både pojkar och flickor anser att pojkarna är mer fysiskt aktiva, men ser även att materialet är mest anpassat utifrån pojkars lek utomhus. Miljön är även betydelsefull för att kunna genomföra fysiska aktiviteter på fritidshemmet. Tyvärr har inte alltid fritidshemmet tillgång till en god fysisk miljö beroende på var skolan är belägen. Om skolan är belägen i stadsmiljö kan det bidra till begränsade ytor för eleverna att röra sig på utomhus.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject Fritidshem, fysisk aktivitet, genus, miljö, rörelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/19071 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics