Nyanländas upplevelser av ett utbildningsföretags insatser

DSpace Repository

Nyanländas upplevelser av ett utbildningsföretags insatser

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Nyanländas upplevelser av ett utbildningsföretags insatser
Author Forsberg, Malin ; Åberg, Matilda
Date 2015
Swedish abstract
Antalet asylsökande i Sverige har blivit mer omfattande vilket gör att fler nyanlända försöker att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Individerna omfattas av en rad olika etableringsinsatser för att integreras i samhället och på arbetsmarknaden. Syftet med vår studie är att analysera nyanländas upplevelser av ett utbildningsföretags insatser utifrån de nyanländas enskilda upplevelser. Vi har valt att studera utbildningsföretagets betydelse för de nyanlända att etableras på arbetsmarknaden, samt vilka resurser och kapital de nyanlända upplever att de får av utbildningsföretaget. Vi har använt oss av kvalitativ metod i vår studie och utfört semistrukturerade intervjuer med våra respondenter. Totalt ingår sex nyanlända i vår studie. Resultatet analyseras utifrån Pierre Bourdieus begrepp om kapital, samt genom begreppen habitus och handlingshorisont från Phil Hodkinson och Andrew C. Sparkes Careershipteori. Nyanlända omfattas av utbildningsföretagets insatser och resurser för att ge individerna möjlighet till inträde på arbetsmarknaden. Varje enskild individ bär med sig olika uppsättningar av Pierre Bourdieus begrepp symboliskt, kulturellt och socialt kapital. Utbildningsföretaget förser nyanlända med kapital som svenska språkkunskaper, skriva ansökningshandlingar och utöka sina sociala kontakter.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject nyanlända
utbildningsföretag
praktik
etablering
upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/19097 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics