Dåligt språk ger dåligt jobb

DSpace Repository

Dåligt språk ger dåligt jobb

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Dåligt språk ger dåligt jobb
Author Kalid, Hanna ; Hugh, Amanda
Date 2015
Swedish abstract
Vårt syfte med detta examensarbete är att förstå nyanländas upplevelser och tankar kring sitt karriärval i det nya landet utifrån faktorer som tidigare utbildning från hemlandet, språk och studie- och yrkesvägledning. Undersökningen handlar om nyanlända med hög utbildning från hemlandet som går på SFI. Våra frågeställningar till examensarbetet är: Hur upplever nyanlända att tidigare utbildning och det nya språket påverkar karriärvalet i Sverige? Hur upplever nyanlända att studie- och yrkesvägledning påverkar deras karriärval i Sverige? Till detta arbete har vi använt oss av Phil Hodkinson och Andrew Sparkes Careership teori samt effekten av Cooling down som kan uppstå under vägledningssamtalen. Studien bygger på en kvalitativ metod där vi har intervjuat sex nyanlända vuxna som går på SFI-utbildningen. Resultatet visar att faktorer som tidigare utbildning, språk samt studie- och yrkesvägledning påverkar individens karriärval i det nya landet. Det framgår att det är svårt att återvända till samma yrkesprofession som i sitt hemland dels p.g.a. det nya språket som anses vara ett hinder för att gå igenom en ny utbildning eller komplettera sin tidigare utbildning. Resultatet visar även att majoritet av våra respondenter arbetar för tillfället med underkvalificerade yrken. Individen kan under vägledningssamtal uppleva att vägledaren ger råd och förslag på karriärval som dämpar individens ambitioner d.v.s. en Cooling down effekt. Effekten kan ge både positiva och negativa resultat gällande karriärvalet för individen. En av idéerna kring vidare forskning är att undersöka vägledarens roll i de nyanländas karriärval.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 49
Language swe (iso)
Subject Nyanlända
Språk
Tidigare utbildning
Karriärval
Vägledning
Handle http://hdl.handle.net/2043/19155 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics