Energieffektivisering av bostäder - En studie om energistrategiskt arbete i fastighetsbolag

DSpace Repository

Energieffektivisering av bostäder - En studie om energistrategiskt arbete i fastighetsbolag

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Energieffektivisering av bostäder - En studie om energistrategiskt arbete i fastighetsbolag
Author Stranne, Fredrika
Date 2015
English abstract
Buildings account for a large part of society's energy consumption and therefore action is needed to improve energy efficiency in today's real estate properties. This study concerns five real estate companies in Malmö and their work with energy efficiency measures. The study is based on semi-structured interviews with representatives of the five companies. The interviews have been analyzed using a resource-based theoretical framework on strategic environmental work in organizations. The framework describes how a successful strategic work requires investment in four key categories of resources; physical resources, human resources, social resources and organizational resources. The study shows that the property owners consider energy as a priority and see both opportunities and problems with actions of energy efficiency, as they highlight the lack of financial incentives as the most problematic. The study shows that companies prioritize in different ways when it comes to energy activities, depending on the size of their organization. Larger property companies highlight investments in physical and organizational resources as important, while smaller companies focus on social resources, rather than organizational. The size of the organization also seems to influence whether they choose to have energy expertise internally or choose to buy external knowledge when needed. Overall, the study shows that the property owner’s claims to prioritize the energy issue and their efforts to improve energy efficiency are underway.
Swedish abstract
Fastigheter står för en stor del av samhällets energianvändning och därför behövs åtgärder för att effektivisera energianvändningen i dagens fastighetsbestånd. Denna studie handlar om fem fastighetsägare i Malmö och deras arbete med energieffektivisering. Studien bygger på semi-strukturerade intervjuer med representanter från de fem fastighetsbolagen. Intervjuerna har analyserats med hjälp av ett resursbaserat teoretiskt ramverk kring strategiskt miljöarbete i organisationer. Ramverket beskriver hur ett framgångsrikt strategiskt arbete kräver investeringar i fyra centrala resurskategorier; fysiska resurser, personalresurser, sociala resurser samt organisatoriska resurser. Studien visar att fastighetsägarna ser energi som en prioriterad fråga och ser både möjligheter och problem med att energieffektivisera i sina bostadsbestånd, då de lyfter fram bristen på ekonomiska incitament som det mest problematiska. Studien visar att större respektive mindre fastighetsbolag prioriterar olika när det gäller sitt energiarbete. I det strategiska arbetet lyfter större fastighetsbolag fram investeringar i fysiska samt organisatoriska resurser som viktiga, medan mindre bolag snarare fokuserar mer på de sociala än de organisatoriska resurserna. Storleken på organisationen verkar också ha betydelse för om man väljer att ha energikompetens internt eller om man väljer att köpa in extern kompetens vid behov. Sammantaget visar studien att fastighetsbolagen anser sig prioritera frågan och att deras arbete med att energieffektivisera är igång.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject energi
energieffektivisering
strategi
strategiskt arbete
fastigheter
Handle http://hdl.handle.net/2043/19177 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics