1177.se- lokal implementering av nationell webbplats, E-hälsa ur två perspektiv

DSpace Repository

1177.se- lokal implementering av nationell webbplats, E-hälsa ur två perspektiv

Details

Files for download
Icon
Examensarbete vid ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title 1177.se- lokal implementering av nationell webbplats, E-hälsa ur två perspektiv
Author Nordén, Christian
Date 2013
English abstract
Organization's are constantly under change in order to meet internal and external demands. These changes affect the organization's employees in different ways. As technology development, increased use of the internet as a communication platform, organizations more frequently uses the web as a communication channel. Within the health sector, web-based information and communication services are called E-health. In Sweden, the website 1177.se is such an E-health service. This essay aims to examine how the organization Landstinget i Östergötland implement and establish the national website 1177.se in their daily business. The implementation is examined from two perspectives, both from healthcare employee perspective and also from the perspective of employees of the organization's information department. To fulfill of the purpose of the essay a qualitative interview-study has been carried out. In total, 12 employees were interviewed, chosen from three different departments within Landstinget i Östergötland. The results illustrates the respondents view of the organization, internal communication, the importance of distinct establishment and the need of making objectives clear, as central themes for the implementation of 1177.se. The Information department is working to get more employees to use 1177.se in their daily work, while employees on health care services is seeking more clarity about the acctual use of the web-site. It is concluded that the perceived difficulty communicating consistently with everyone in a large decentralized organization and that the benefits of the website is not perceived equally between the departments. Information quality, ”training in use” and the managers role as ambassadors is pointed out as crucial in the implementationprocess on the three departments.
Swedish abstract
Organisationer förändras ständigt för att tillgodose interna och externa krav. Dessa förändringar påverkar organisationens medarbetare på olika sätt. I takt med teknikutveckling och en ökad användning av internet nyttjar allt fler organisationer webben som kommunikationskanal. Inom hälso-och sjukvårdssektorn har webbaserade informations- och kommunikationstjänster blivit allt vanligare och fått samlingsnamnet E-hälsa. I Sverige är webbplatsen 1177.se en sådan E-hälsotjänst. Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur organisationen Landstinget i Östergötland arbetar för att internt implementera och förankra den nationella webbplatsen 1177.se i sin verksamhet. Implementeringen undersöks ur två perspektiv, dels från medarbetare i sjukvården samt medarbetare på organisationens kommunikationsavdelning. För att uppnå uppsatsens syfte har en kvalitativ intervjustudie genomförts. Totalt sett har 12 medarbetare intervjuats. Intervjuerna skedde på tre olika avdelningar inom Landstinget i Östergötland. Resultatet belyser synen på organisationen, den interna kommunikationen och vikten av förankring och målsättningar som centrala teman för implementeringen av 1177.se. Organisationens kommunikationsavdelning arbetar för att fler medarbetare ska använda 1177.se i sitt dagliga arbete samtidigt som medarbetarna på sjukvårdsavdelningarna eftersöker mer tydlighet kring webbplatsens användningsområden. Slutsatsen dras att det upplevs svårt att kommunicera enhetligt med alla i en stor decentraliserad organisation, samt att nyttan med webbplatsen inte uppfattas lika mellan avdelningarna. Informationskvalitet, kunskap och chefernas roll som ambassadörer ringas in som avgörande i implementeringsarbetet.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject E-health
Implementering
förändringsarbete
organisation
kommunikation
webb
E-hälsa
1177.se
communication
implementation theory
leadership
web
Handle http://hdl.handle.net/2043/19192 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics