Värden och rättigheter i den svenska skolan

DSpace Repository

Värden och rättigheter i den svenska skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Värden och rättigheter i den svenska skolan
Author Lindholm, David
Date 2005
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att undersöka hur lärare och skolledning förstår och implementerar den värdegrund som förs fram i de styrdokument som skolan är ålagd att följa. Det är också en målsättning att undersöka hur värdegrunden motiveras och vad den säger ur ett analytiskt filosofiskt perspektiv. Arbetet grundas på fyra intervjuer som gjorts med lärare och skolledning på en gymnasieskola i Malmö 2005. Med hjälp av att analysera intervjuerna och stämma av det hermeneutiska tolkningsresultatet med den filosofisk-rationella analysen av värdegrundens olika påståenden och värderingar skapas en bild av lärarnas och skolledningens förståelse av värdegrunden. I arbetet analyseras också den motiveringsgrund som man från politiskt håll lägger fram och vilka konsekvenser detta får för de värden och rättigheter som återfinns i värdegrunden. Sammanfattningsvis kan det sägas att förståelsen av värdegrunden skiljer sig mellan olika lärare och att den motivering som ges av värdegrundens legala status motiveras legalistiskt med emotivistiska förtecken. Det är också genomgående att skolpersonal anser att en värdegrund är nödvändig men är kritisk till den nuvarande. Analysen visar också att det är finns ett etiskt dilemma med att ha en snäv och politisk värdegrund som skall påtvingas alla elever inklusive de elever som innefattas av den obligatoriska skolformen. Detta strider delvis mot de rättigheter som vi anser att människor har.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject värdegrund
demokrati
rättigheter
friheter
styrdokument
karaktärsegenskaper
Handle http://hdl.handle.net/2043/1923 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics