Könsbaserat våld och mänskliga rättigheter - en kvalitativ studie av svenska lagtexter i relaton till det praktiska arbetet

DSpace Repository

Könsbaserat våld och mänskliga rättigheter - en kvalitativ studie av svenska lagtexter i relaton till det praktiska arbetet

Details

Files for download
Icon
Könsbaserat våld ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Könsbaserat våld och mänskliga rättigheter - en kvalitativ studie av svenska lagtexter i relaton till det praktiska arbetet
Author Magnusson, Sanna
Date 2015
English abstract
The latest of the international conventions on women's rights are Istanbul Convention, which entered into force on 1 August 2014. This and other conventions on women's rights has been ratified by Sweden thus guilty to comply with its requirements and recommendations. Through a discourse analysis has Sweden's laws examined under a comprehensive interview materials to find out about Sweden actually comply with the international commitments, which the State accepted for the issue of combating violence against women. The material has been processed from a feminist theory where it is discussed on the basis of gender social construction, gender order and masculinity perspective.
Swedish abstract
Den senaste av de internationella konventioner som rör kvinnors rättigheter är Istanbulkonventionen som trädde i kraft den 1 augusti 2014. Den och övriga konventioner som rör kvinnors rättigheter har ratificerats av Sverige som därmed gjort sig skyldiga att efterleva dess krav och rekommendationer. Genom en diskursanalys har Sveriges lagar granskats med stöd av ett täckande intervjumaterial för att ta reda på om Sverige faktiskt efterlever de internationella åtagande som staten tagit på sig i frågan om att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Materialet har bearbetats utifrån en feministisk teoribildning där det diskuterats utifrån könens sociala konstruktion, genusordningen och maskulinitetsperspektivet.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject mänskliga rättigheter
kvinnors rättigheter
kvinnofridskränkning
genusordningen
maskulinitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/19246 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics