Public service och kommersiella kanaler – en jämförelse av rekryteringsprocesser inom television- och radiobranschen

DSpace Repository

Public service och kommersiella kanaler – en jämförelse av rekryteringsprocesser inom television- och radiobranschen

Details

Files for download
Icon
Public service och ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Public service och kommersiella kanaler – en jämförelse av rekryteringsprocesser inom television- och radiobranschen
Author Andersson, Caroline
Date 2015
English abstract
The study addresses the similarities and differences between the television and radio broadcasters within the public service and commercial channels of the recruitment process for a leader to the production. This means that Sveriges Television (public service) is compared against the MTG (commercial channel) and Sveriges Radio (public service) against Radio Active (commercial channel). The goal is to find out what similarities and differences too highlight these for those who are job-seekers to a leading role in the production, those studying for the role as well as companies active in the television and radio industry. With the help of four semi-structured interviews and a content analysis of each company's policy for recruitment, diversity and social media have empirical data obtained, which shows how the recruitment process for this service is carried out and what their guidelines to follow. Through literature of the subject, theory developed which strengthen or disapproved what empirical presents and by this similarities and differences can be discussed. Based on the discussion, the study arrived at a closed showing that there are many similarities between all companies, both public service and commercial channels, but it also reveals some differences. This involves, among other things, that they all want a candidate with experience, primarily with leadership or that they create a specification to have a solid basis for the selection process. The differences shown among others in the use of social media as SR and SVT are looking for Jobseekers speak for independence issue while Radio Active and MTG wants to know if they represent the company's values and whether they are suitable as a public figure.
Swedish abstract
Studien tar upp likheter och skillnader mellan television- och radioföretag inom public service och kommersiella kanaler, av rekryteringsprocessen för en ledare till produktionen. Detta innebär att Sveriges Television (public service) jämförs mot MTG (kommersiell kanal) och Sveriges Radio (public service) mot Radio Active (kommersiell kanal). Målet är att ta reda på vilka likheter och skillnader som finns och belysa dessa för de som är arbetssökande till en ledande roll för produktion, de som studerar för rollen samt företag som verkar inom television och radiobranschen. Med hjälp av fyra semistrukturerade intervjuer samt en innehållsanalys av varje företags policy för rekrytering, mångfald och sociala medier har empiri erhållits, som visar hur rekryteringsprocessen för denna tjänst genomförs samt vad de har för riktlinjer att följa. Genom litteratur för ämnet har teori tagits fram som stärker eller motbevisar det som empirin presenterar och på så vis kan likheterna samt skillnaderna diskuteras. Utifrån diskussionen har studien kommit fram till en slutas som visar att det finns många likheter mellan alla företag, både för public service och kommersiella kanaler, men att det också framkommer en del skillnader. Detta handlar bland annat om att alla vill ha en kandidat med erfarenhet och då främst med ledaregenskaper eller att de skapar en kravspecifikation för att ha en stadig grund inför urvalsprocessen. Skillnaderna visas bland annat i användandet av sociala medier då SR och SVT tittar efter om arbetssökande talar för oberoendefrågan medan Radio Active och MTG vill veta om de står för företagets värderingar och om de är passande som en offentlig person.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 51
Language swe (iso)
Subject Recruitment
Public Service
Commercial channels
Social media
Diversity
Handle http://hdl.handle.net/2043/19248 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics