Läs- och skrivsvårigheter i Montessoriverksamhet

DSpace Repository

Läs- och skrivsvårigheter i Montessoriverksamhet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läs- och skrivsvårigheter i Montessoriverksamhet
Author Jannesson, Nina
Date 2006
English abstract
Reading- and Writing Disabilities in Sphere of Montessori
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att få insikt i hur montessoripedagoger arbetar med barn som har läs- och skrivsvårigheter i Montessoriverksamhet. Under min Montessoriutbildning fanns inte den aspekten med. Enligt tidigare forskning är montessorimaterielen en hjälp för dyslektiker vilket påvisas igen, genom det empiriska material som jag samlat in. Genom kvalitativa intervjuer framkommer det att den individualiserade undervisningen är kärnan i montessoripedagogiken och att den är bra för barn med läs- och skrivsvårigheter. Pedagogerna anser att tidig läs- och skrivinlärning gynnar barn med potentiala läs- och skrivsvårigheter, men att man inte ska forcera ett barn till läsning vilket kan ge blockering. Vikten av språklig stimulans i förskolan är understruken av alla intervjupersoner samt i de teorier som presenteras. Pedagogerna ser inte ett absolut samband mellan språksvårigheter och läs- och skriv svårigheter men menar att det kan ha en koppling. Pedagogerna anger ingen specifik metod för barn med läs- och skrivsvårigheter. Alla metoder är tillåtna och bör prövas. Det empiriska materialet visar att montessoripedagogerna arbetar förebyggande och ser till varje individs behov och förutsättningar. När problemen är stora kopplas sakkunniga pedagoger in. Sammanfattningsvis visar resultaten att tyngdpunkten ligger på att valet av metod ska svara till barnets behov. Alla pedagogerna lägger stor vikt vid att barnet inte ska göra nederlag. Första steget till att övervinna läs- och skrivsvårigheter är att bygga upp självförtroendet genom att stärka barnets positiva sidor.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Montessori
Handle http://hdl.handle.net/2043/1927 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics