Svårigheter med ord

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Svårigheter med ord
Author Lindskog, Anna
Date 2005
English abstract
The purpose of this essay is to get knowledge of how classteachers along with remidial teachers work with students that has a dyslexia diagnosis. In addition to how they work with the students the essay is also investigating what kind of result they feel their work with the students are giving them. To examine this two classteachers and two remidial teachers have been interviewed about the two students with dyslexia that they are working with. My all in all impression is that the work with the dyslexiastudents looks the same for the classteachers. They try to work seperately with the student with a dyslexiadiagnosis as often as they are given the opportunity, since they feel that this is what works out good for the student. Further more they are trying to preserve the strong sides of the students, which in both cases were talking instead of writing and reading. Still they do not feel that their work with the students have given any particular result, that the situation looks almost the same as when the students came to their classes. The Remedial teachers work very differantely. One of them is focusing on phonology and therefore does plenty of reading exercises with the student, while the other remedial teacher mostly uses pictures and different typesorts on the readingmaterial that has been given by the classteacher. By in the future make deeper studies on this examination it is possible to see if there is any change in how people work with student that has dyslexia and if that work has a different outcome.
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att få kunskap om hur klasslärare samt specialpedagoger arbetar med elever som fått en dyslexidiagnos. Utöver hur de arbetar med eleverna försöker arbetet också reda ut på vilket sätt de upplever att deras arbete med eleven ger resultat. För att undersöka detta har två klasslärare respektive två specialpedagoger intervjuats om två elever med dyslexi som de samarbetar med. Mitt sammantagna intryck är att arbetet med dyslexieleverna ser liknande ut för klasslärarna. De försöker sitta enskilt tillsammans med den elev med dyslexidiagnos så ofta de får möjlighet, eftersom de upplever att det fungerar bra för eleven. Vidare försöker de ta tillvara på elevernas starka sidor som i dessa båda fall är att tala istället för att skriva eller läsa. Dock känner de inte att deras arbete med eleverna givit något specifikt resultat, utan att situationen ser snarlik ut för eleverna nu som när de kom till deras klasser. Specialpedagogerna arbetar mycket olika. Den ena fokuserar på fonologi och lästränar därför mycket med eleven, medan den andra specialpedagogen använder sig främst av bilder och av olika typsnitt på det läsmaterial som givits av klassläraren. Genom att i framtiden fördjupa denna undersökning är det möjligt att se om någon förändrig skett i hur man arbetar med elever som har dyslexi och om det arbetet ger annorlunda resultat.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject dyslexi
läsning
Handle http://hdl.handle.net/2043/1929 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics