Upplevelser av inkludering - med fokus på förskolebarn i behov av särskilt stöd och deras inkludering ur föräldrars och pedagogers perspektiv

DSpace Repository

Upplevelser av inkludering - med fokus på förskolebarn i behov av särskilt stöd och deras inkludering ur föräldrars och pedagogers perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Upplevelser av inkludering - med fokus på förskolebarn i behov av särskilt stöd och deras inkludering ur föräldrars och pedagogers perspektiv
Author Billsten, Paulina
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med den här studien är att belysa hur föräldrar och pedagoger upplever att förskolebarn i behov av särskilt stöd inkluderas i förskolan. Frågeställningarna utgår ifrån hur föräldrar och pedagoger upplever att barn i behov av särskilt stöd inkluderas i förskolans verksamhet; förhållningssätt till och bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan samt pedagogernas arbetssätt med att inkludera barn i behov av särskilt stöd. I studien har jag använt de teoretiska begreppen inkludering och delaktighet, samt tre olika perspektiv på specialpedagogik; kompensatoriskt och kritiskt perspektiv, samt dilemmaperspektivet. Den tidigare forskningen berör inkludering, delaktighet och föräldrars och pedagogers upplevelser. En kvalitativ metod har använts för insamling av empiri. Det insamlade materialet består av tre intervjuer med föräldrar till förskolebarn i behov av särskilt stöd och åtta intervjuer med pedagoger på två förskolor. En av slutsatserna i studien är att såväl föräldrar som pedagoger upplever att barnen är inkluderade i förskolans verksamhet. Analysen visar att upplevelserna pekar på att tre av fyra faktorer är uppfyllda för att barn ska anses vara inkluderade enligt Farrells definition av inkludering. Dessa faktorer är närvaro, aktivt deltagande samt lärande och utveckling. Jag noterade att den fjärde faktorn, acceptans, endast framhölls av ett fåtal pedagoger, medan alla föräldrarna betonade vikten av det. Studien visar också att pedagogerna arbetar parallellt enligt såväl ett kompensatoriskt synsätt som ett dilemmaperspektiv. Dels kompenseras barnet genom att det enskilt får arbeta med ansvarpedagog, dels arrangeras gruppsammansättningar för att få fram barnens styrkor och främja deras möjlighet till samspel.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject delaktighet
förskolepersonal
föräldrar
inkludering
särskilt stöd
upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/19392 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics