Barns delaktighet i samlingen

DSpace Repository

Barns delaktighet i samlingen

Details

Files for download
Icon
En studie om hur ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns delaktighet i samlingen
Author Danielsson, Annika ; Åkesson, Louise
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att ta reda på vad pedagoger och barnen anser om samlingarna i förskolan samt om barn är delaktiga när det kommer till samlingarnas innehåll och planering. Studien har utgått från följande frågeställningar: Vilka föreställningar har pedagogerna om hur de gör barnen delaktiga i samlingarna? Hur uppfattar barnen samlingarna och sin delaktighet i samlingen? Vilka exempel på hur barnen görs delaktiga syns i observationerna? I litteraturgenomgången tar vi upp olika forskares och teoretikers syn på barnperspektiv, barns perspektiv och delaktighet som är relevant för vår studie. Därefter går vi genom metoden vi använde oss av när vi gjorde observationerna och intervjuerna samt vilka frågor vi ställde till pedagogerna och barnen. För att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningarna har vi använt oss av kvalitativ metod i insamlandet av empirin. Vi gjorde intervjuerna och observationerna på två förskolor där vi intervjuade sju pedagoger samt 16 barn. Resultatet visar att det fanns tre mönster som stämde överens med pedagogernas definition av delaktighet. När det kommer till att göra barnen delaktiga i samlingen så utgår pedagogerna efter att göra samlingen så innehållsrik som möjligt för barnens lärande. De försöker utgå från att barnen ska blir så delaktiga som möjligt genom tillåtande, turtagning, samarbete och bekräftande. Resultatet visar att utförandet varierar mellan förskolorna, en faktor till variation är pedagogernas barnsyn på hur de omsätter tanken om det kompetenta barnet. Resultatet visar även att barnens uppfattningar om samling och delaktighet skiljer sig från pedagogernas. Barnen ser samlingarna som en aktivitet där man gör olika saker utifrån vad pedagogerna bestämmer. De känner sig delaktiga men bara inom en viss ram. Nyckelord: Barnintervjuer, barns perspektiv, barnperspektiv, delaktighet, förskola, samling
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 52
Language swe (iso)
Subject Samling
Delaktighet
Barn perspektiv
Barnsperspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/19432 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics