Förutsättningar för ämnet idrott och hälsa i årskurs 7-9

DSpace Repository

Förutsättningar för ämnet idrott och hälsa i årskurs 7-9

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Förutsättningar för ämnet idrott och hälsa i årskurs 7-9
Author Bičevski, Linda ; Bičevski, Mikaela
Date 2006
English abstract
The purpose with our investigation was to investigate the conditions of the subject physical education in a district of Malmö. We decided to do the investigation at six junior high schools in the district. Five of six schools participated in our investigation. We interviewed one assistant principal, one teacher of physical education and two students (one girl and one boy) that were 15 years old from each school. In our result we came to the conclusion that most of the assistant principals thought that physical education was an important subject. A predominant number of schools in the district had educated physical education teachers and they liked their job. The total amount of students the physical educational teachers taught varied. One of the physical education teachers taught over 200 students while the other teachers taught about 300 students, in round figures there was a difference of 100 students. The size of the gymnasiums varied and three of the physical education teachers thought that the conditions for outdoor teaching in the immediate surroundings were limited and more green areas were needed. Seven of the students thought that their schoolyard was good, adequate or okay. The time the students received in physical education varied a lot, from 75 minutes to 120 minutes a week. The schools arranged two to five outdoor events a year. Our conclusion is that the conditions for the subject physical education in the district of Malmö were very different. There are a lot of differences for example the total number of students that the physical education teacher teaches, the education of the teachers, amount of outdoor events, the size of the gymnasium and the number of hours the students has in physical education.
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning var att undersöka förutsättningarna för ämnet idrott och hälsa i en stadsdel i Malmö. Vi valde att göra en totalundersökning på sex skolor med årskurs 7-9 i stadsdelen. Fem av sex skolor deltog i vår undersökning. Vi intervjuade en skolledare, en idrottslärare och två elever (en flicka och en pojke) som var 15 år på varje skola. I vårt resultat kom vi fram till att de flesta skolledarna tyckte att idrott och hälsa var ett viktigt ämne. Ett övervägande antal av skolorna i stadsdelen hade utbildade idrottslärare och dem trivdes med sitt yrke. Det totala elevantalet som idrottslärarna undervisade varierade. En av idrottslärarna undervisade över 200 elever, medan den andra idrottsläraren undervisade cirka 300 elever, och detta var ungefär 100 elevers skillnad. Idrottshallarnas storlek varierade och tre av idrottslärarna ansåg att förutsättningarna för utomhusundervisningen i närområdet var begränsade och att fler gröna ytor behövdes. Sju av eleverna tyckte att deras skolgård var bra, dög eller var okej. Elevernas lektionstid i ämnet idrott och hälsa var väldigt skiftande från 75 minuter till 120 minuter per vecka. Skolorna anordnade två till fem friluftsdagar per år. Vår slutsats är att förutsättningarna för ämnet idrott och hälsa i stadsdelen i Malmö är väldigt olika. Det är mycket som skiljer sig åt, exempelvis det totala elevantalet som idrottslärarna undervisar, idrottslärarnas utbildning, antalet friluftsdagar, idrottshallarnas storlek och elevernas lektionstid i ämnet idrott och hälsa.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Elever
friluftsdagar
förutsättningar
idrott och hälsa
idrottslärare
skolledare
Handle http://hdl.handle.net/2043/1946 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics