Läsvanor hos flickor med svenska somandraspråk

DSpace Repository

Läsvanor hos flickor med svenska somandraspråk

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läsvanor hos flickor med svenska somandraspråk
Author Bakri, Randa
Date 2006
English abstract
Reading habits amongst girls with Swedish as their secondary languageA studie of some secondlanguage pupils reading habits
Swedish abstract
Som lärarstudent har jag under den verksamhetsförlagda tiden fått en bild av andraspråkselevers behov av språkutveckling i det svenska språket. Läsning av skönlitteratur anses vara av många språkforskare stimulerande för språkutvecklingen. Jag vill ta reda på om andraspråkselever, flickor läser skönlitteratur. För att få svar på min fråga gjorde jag en undersökning om läsvanorna hos några flickor med svenska som andraspråk, sammanlagt 31 flickor i två olika mångkulturella skolor. I undersökningen använde jag mig av den kvantitativa metoden, genom enkäter som jag delade ut till samtliga flickor mellan årskurs 4-6, för att få en bakgrundinformation om deras läsvanor. Jag har också använt mig av den kvalitativa metoden nämligen, intervju, som jag utförde med sex flickor av 31 flickor, för att fördjupa mig i bilden av flickornas läsvanor. Jag har också intervjuat tre klasslärare, för att ta reda på hur lärarna uppmuntrar sina elever i sin läsning och för att ta reda på en del av deras arbetssätt i bearbetningen av skönlitteraturen i klassrummet. Dessutom har jag gjort en klassobservation för att få en djupare bild i bearbetningen av de lästa texterna i klassrummet. Mina slutsatser är att många flickor är motiverade att läsa. En del har svårt att ta till sig texternas innehåll p. g. a. bristande läsförståelse. Man kan inte säga att ointresse av läsning bara beror på hur god läsförståelse elever har. Därför är det viktigt att ha god kännedom om sina elever och se dem som individer, för att kunna uppmuntra och stödja eleverna i det de behöver. Lärare i skolorna stimulerar elevernas läsintresse på olika sätt men en del av lärarna når inte det resultatet som de önskar. För elever med svenska som andraspråk bör högläsning alltid erbjudas i klassrummet, i synnerhet för de som inte har läsande föräldrar, för att de ska få höra på språkets ljud och uttal och få inspiration till läsningen. Familjer med invandrarbakgrund har också olika sociokulturella tillhörigheter och det är orimligt att övergeneralisera deras livsvillkor. En del av eleverna besöker biblioteket med sina lärare och ändå så hittar inte alla vad de söker. Genom undersökningen kom jag fram till att läraren måste inse vikten av att inspirera och stimulera eleverna till mer läsning, och att bearbeta de lästa texterna tillsammans med eleverna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Andraspråkselever
Läsvanor
Handle http://hdl.handle.net/2043/1947 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics