Förskollärares syn på ämnet matematik i förskolan

DSpace Repository

Förskollärares syn på ämnet matematik i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskollärares syn på ämnet matematik i förskolan
Author Sarac, Susanna ; Tangen Olsson, Kaisa
Date 2015
Swedish abstract
Abstrakt Förskolläraren har i sitt uppdrag att ge barn i förskolan förutsättningar för att deras matematiska inlärning ska bli tillgodosedd. Syftet med denna studie har varit att undersöka förskollärarnas syn på grundsyn och arbetssätt med matematik i förskolan. Intresset för att undersöka detta är byggt på forskningsproblemet som handlar om lärarnas osäkerhet kring undervisning i matematik. Rapporten har visat faktorer som har spelat roll för deras undervisning. Tidigare forskning och teoretiska perspektiv som innefattar förskollärarens grundsyn, arbetssätt, aspekter kring matematikdidaktik samt miljöaspekter valdes i syfte att undersöka forskningsområdet utifrån olika perspektiv. Studiens frågeställning besvarades utifrån teoretiska perspektiv; det sociokulturella perspektivet, utvecklingspedagogik och variationsteorin, i relation till tidigare forskning. Vi genomförde en kvalitativ studie där sju verksamma förskollärare från tre olika förskolor i två olika kommuner deltog i enskilda semistrukturerade intervjuer. Våra intervjuer visade att förskollärarnas grundsyn var snarlika, men arbetssätten varierade vilket kunde bero på läroplanen som ett tolkningsbart styrdokument. Genom den egna utbildningen fick förskollärarna nya matematiska glasögon, och i deras förskolemiljöer kunde de synliggöra matematiken på ett lustfyllt och meningsfullt sätt. Leken, som en artefakt och akt var ett tillvägagångssätt för att stimulera barns matematiska lärande i samspelet dem emellan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject arbetssätt
förskola
förskollärare
lärande
matematik
Handle http://hdl.handle.net/2043/19502 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics