LIVET GÅR VIDARE, HJÄRTAT SLÅR – EN SYSTEMATISK LITTERATURSTUDIE OM KVINNORS OCH MÄNS UPPLEVELSER I DET VARDAGLIGA LIVET, EFTER EN HJÄRTINFARKT

DSpace Repository

LIVET GÅR VIDARE, HJÄRTAT SLÅR – EN SYSTEMATISK LITTERATURSTUDIE OM KVINNORS OCH MÄNS UPPLEVELSER I DET VARDAGLIGA LIVET, EFTER EN HJÄRTINFARKT

Details

Files for download
Icon
– EN SYSTEMATISK ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title LIVET GÅR VIDARE, HJÄRTAT SLÅR – EN SYSTEMATISK LITTERATURSTUDIE OM KVINNORS OCH MÄNS UPPLEVELSER I DET VARDAGLIGA LIVET, EFTER EN HJÄRTINFARKT
Author Razarian, Anna ; Tot, Adrijana
Date 2015
English abstract
Aim: The purpose of this systematic literature review was to elucidate women and men´s experiences of returning to everyday life, after having suffered a heart attack. Background: Although the mortality of myocardial infarction has decreased by today´s advanced treatment, myocardial infarction is still a public health problem and is considered to be one of the most common causes of death in Sweden. The way we choose to live can be a leading cause to a myocardial infarction, in which for example tobacco smoking and hypertension are risk factors. Myocardial infarction can be demanding for the afflicted individual and it is essential that support and help can be provided. Method: The method was a systematic literature review that followed the SBU approach and consisted of ten qualitative studies. The databases that were selected for this study were PubMed, CINAHL and PsycINFO Result: The result was a synthesis of ten qualitative studies that consisted of first level themes and second level themes with related third level themes. The third level theme that emerged was called: Looking forward despite reduced quality of life. The result was presented from the second level themes which were: Limitations in daily life, concern for the future, hope for the future, a feeling of security and to take steps toward change. Conclusion: Myocardial infarction caused a changed lifestyle where the individuals had to reprioritize their everyday lives. The results showed that individuals were in need of support in order to succeed with lifestyle changes and be able to face the fear and uncertainty that the myocardial infarction caused. Keywords: Experiences, heart attack, support, systematic literature review, quality of life
Swedish abstract
Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att belysa män och kvinnors upplevelser av att återvända till det vardagliga livet, efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt. Bakgrund: Trots att dödssiffran i hjärtinfarkt halverats med hjälp av dagens avancerade behandlingsåtgärder, är hjärtinfarkt än idag ett folkhälsoproblem och räknas vara en av de vanligaste dödsorsaker i Sverige. Sättet vi väljer att leva kan utgöra en orsak till att insjukna i hjärtinfarkt, där exempelvis tobaksrökning samt hypertoni utgör riskfaktorer. Hjärtinfarkt är påfrestande för den drabbade och det är väsentligt att stöd och hjälp med att bearbeta händelsen kan erbjudas. Metod: Metoden var en systematisk litteraturstudie som följde SBU:s tillvägagångssätt och bestod av tio kvalitativa studier. Databaserna som valdes till denna studie var PubMed, CINAHL samt PsycINFO Resultat: Resultatet var en syntes av tio kvalitativa studier som utgick ifrån första nivåns teman samt andra nivåns teman med tillhörande tredje nivåns teman. Tredje nivåns tema som uppstod, benämndes: Att blicka framåt trots nedsatt livskvalitet. Resultatet presenterades utifrån andra nivåns teman som var: Begränsningar i det dagliga livet, oro inför framtiden, hopp inför framtiden, känsla av trygghet samt att ta steg mot förändring. Slutsats: Hjärtinfarkten hade medfört till en förändrad livsstil där individerna fick omprioritera sitt vardagliga liv. Resultatet visade att individerna var i behov av stöd för att lyckas med livsstilsförändringarna samt kunna möta rädslan och osäkerheten som hjärtinfarkten medfört. Nyckelord: Hjärtinfarkt, livskvalitet, stöd, systematisk litteraturstudie, upplevelser.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject Hjärtinfarkt
livskvalitet
stöd
systematisk litteraturstudie
upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/19525 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics