Skolval och integration, School Coice Related to Integration

DSpace Repository

Skolval och integration, School Coice Related to Integration

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skolval och integration, School Coice Related to Integration
Author Juhlin, Cecilia ; Franzén Johnson, Anna
Date 2006
Swedish abstract
Syfte Uppsatsens syfte är att jämförande och beskrivande undersöka hur föräldrar upplever att skolvalet påverkat deras barns situation ur ett integrationsperspektiv. Metod Materialet för undersökningen har samlats in genom kvalitativa samtalsintervjuer, dessa har jämförts dels med varandra och dels med tidigare forskning. Vi har varit i kontakt med två olika föräldragrupper, en i Spanien och en i Sverige. Resultat Skolvalet kan ses som ett aktivt deltagande i samhället genom det aktiva val som det innebär att välja. Båda respondentgrupperna är överens om att det är viktigt att integreras och att det största ansvaret ligger hos invandrarna. Anledningarna till att man väljer en skola som speglar den egna kulturen är ofta desamma. Man vill utgå ifrån den egna kulturen för att barnen ska få en trygg och stabil upplevelse av sin egen identitet utifrån vilken de kan möta samhället i det nya landet. De närliggande kommunala skolorna har också ofta en viss betydelse för valet eftersom man upplever misstro gentemot dem, både vad gäller disciplin, arbetsro och den höga andelen invandrare.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject identitet
integration
muslimsk friskola
skolval
svenska skolan i Spanien
Handle http://hdl.handle.net/2043/1955 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics