Vilken funktion har arbetslaget för skolutvecklingen? - En studie om lärarnas tankar om arbetslagets funktion och dess betydelse i organisationen.

DSpace Repository

Vilken funktion har arbetslaget för skolutvecklingen? - En studie om lärarnas tankar om arbetslagets funktion och dess betydelse i organisationen.

Details

Files for download
Icon
Icon
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vilken funktion har arbetslaget för skolutvecklingen? - En studie om lärarnas tankar om arbetslagets funktion och dess betydelse i organisationen.
Author Ahlén, Andreas
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att undersöka några lärares syn på pedagogisk och organisatorisk samverkan och funktion i arbetslagen. Lärarna arbetar på några döv/hörselskolor och grundskolor för hörande elever. Jag vill även försöka synliggöra de frågor/områden som diskuteras inom arbetslag och vad de önskar utveckla samt om det överensstämmer med skolverkets intentioner. Studien har utgått ifrån frågeställningarna - Hur används arbetslagsmötet? Hur upplevs det och hur kan det utvecklas? Vilken typ av frågor fokuserar arbetslagen på? (organisatoriska, pedagogiska, samarbetsfrågor, elevfrågor, fortbildning, sociala frågor) Är mötesordningen kvalitetssäkrad? (Kallelse, ordförande, sekreterare, protokoll med tydlig ansvarsfördelning av uppgift och deadline för utförande)Sker arbetet enligt skollagens intentioner? För att få svar på frågeställningarna har intervjuer gjorts och detta i en form av en kvalitativ metod även relevant forskningslitteraturer har används. En historisk tillbakablick i läroplanerna över arbetslagets 50 åriga utveckling visar en intention från ensamarbete till samverkan. Resultatet visar att arbetet går långsamt, trots skollagens tydlighet kring rektorns ansvarsområden kring organisation och pedagogik samt lärmiljöer och elevdelaktighet. I diskussionen framgår resultat av min enkät angående arbetslagets funktion och organisationens kvalitetsarbete.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject Arbetslag
samverkan
kommunikation
lärmiljö
Handle http://hdl.handle.net/2043/19605 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics