Svenska för alla - om vad gymnasieämnet svenska som andraspråk är i teorin, hur det gestaltas i praktiken samt vilka alternativ det finns för en utveckling av ämnet.

DSpace Repository

Svenska för alla - om vad gymnasieämnet svenska som andraspråk är i teorin, hur det gestaltas i praktiken samt vilka alternativ det finns för en utveckling av ämnet.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Svenska för alla - om vad gymnasieämnet svenska som andraspråk är i teorin, hur det gestaltas i praktiken samt vilka alternativ det finns för en utveckling av ämnet.
Author Jerkeman, Ingrid ; Larsson, Elisabet
Date 2006
English abstract
Jerkeman, Ingrid & Larsson, Elisabet. (2005). An equal education in the Swedish language for all pupils - how teaching of Swedish as a second language is organized in the Swedish ‘gymnasium’ theoretically and practically and what options there are for an alternative way of organizing it. Skolutveckling och ledarskap, Lärarutbildningen 60 poäng, Malmö högskola. The aim of this essay is to elucidate how the subject Swedish as a second language (here abbreviated as SVA) is portrayed in theory in comparison to its practical function in the Swedish ‘gymnasium’ to gain an understanding of how the subject is organized today. Furthermore, the aim is to give an insight into how the subject SVA can and ought to be organized in the future to benefit individual pupils’ learning process. To reach this aim, the subject SVA is first described in general terms through a study of the course descriptions and of research recently done on second language teaching. With the help of a survey on the subject SVA made by the Swedish Authority for school development as well as the interviews made specifically for this study, the subject is outlined in its everyday practice. As a basis for a discussion on the alternatives for the future organisation of the subject SVA, stands a comparative study between theory and practice as well as the propositions presented in literature and interviews. The results that emerge from this essay mainly show that an extended version of the subject Swedish would be positive for the future development of SVA, however it is not practically possible in the Swedish school system of today.
Swedish abstract
Jerkeman, Ingrid & Larsson, Elisabet. (2005). Svenska för alla – om vad gymnasieämnet svenska som andraspråk är i teorin, hur det gestaltas i praktiken samt vilka alternativ det finns för en utveckling av ämnet. Skolutveckling och ledarskap, Lärarutbildningen 60 poäng, Malmö högskola. Syftet med denna uppsats är att belysa hur gymnasieämnet SVA beskrivs i teorin jämfört med hur det fungerar i praktiken för att ge en förståelse för hur ämnet SVA ser ut idag. Vidare är syftet att ge en inblick i hur ämnet kan och bör komma att organiseras i framtiden för att gynna den enskilda elevens lärande. För att uppnå detta syfte ges en övergripande bild av ämnet i teorin genom att belysa hur ämnet SVA beskrivs i de direktiv som finns i form av kursplaner samt i forskning som gjorts kring andraspråksundervisning. Med hjälp av den kartläggning som Myndigheten för skolutveckling har gjort om ämnet SVA i skolan idag samt en fallstudie visar uppsatsen på hur ämnet ser ut i praktiken. Till underlag för en diskussion kring vilka alternativ som finns för organisationen av SVA i framtiden ligger en jämförelse mellan teorin och praktiken samt litteratur- och intervjuförslag. De resultat som framkommer i uppsatsen visar huvudsakligen på att ett vidgat svenskämne vore positivt för den framtida utvecklingen av SVA men att det i dagens skola inte är genomförbart.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject andraspråksundervisning
gymnasieskolan
skolutveckling
språkets betydelse
språkpolicy
vidgat svenskämne
Handle http://hdl.handle.net/2043/1963 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics