Parametrisering av förskämningsmodeller

DSpace Repository

Parametrisering av förskämningsmodeller

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Parametrisering av förskämningsmodeller
Author Forsberg, Anton ; Haglund, Erik
Date 2015
English abstract
Dynahmat is a project within which mathematical models are used to predict the spoilage time, assuming current environmental temperatures which are measured by sensors, for a number of different food products. In this thesis, these models are parameterized with the aim of finding a common form which can be used for the instansiation of new spoilage models. The method applied in this thesis is a combination of design science and a new method with the intention of combining software development with mathematical modelling. The common model form is produced by individually studying and parameterizing every spoilage model. Each parameterized model is then compared to the other models, and modified in such a way that a common expression is found. Using the final common model, a proof of concept for an administrative tool is developed. This tool allows the user to create new spoilage models, simply by defining an expression for the mathematical parameters available in the application. As result, a proposal for a common model form for predicting the spoilage time for the food products relevant in this thesis is presented, in conjunction with a prototype for the administrative tool based on this model form. The solution’s method of calculating spoilage times is validated by comparing results with that of the previously existing system. The resulting proposed solution solves a lot of the problems in the previous, hard-coded implementation, and calculates spoilage times with an average error deviation of under 1 %.
Swedish abstract
Dynahmat är ett projekt inom vilket matematiska modeller används för att predicera ett flertal olika livsmedels förskämningstid förutsatt aktuella miljötemperaturer, vilka uppmäts av sensorer. I detta examensarbete behandlas parametrisering av dessa förskämningsmodeller, med målet att alla livsmedels modeller ska följa en gemensam grund som kan tillämpas för att skapa nya instanser av förskämningsmodeller. Metoderna som tillämpas i arbetet är en kombination av design science och en för arbetet framtagen metod som kombinerar matematiskt arbete med mjukvaruutveckling. Den gemensamma modellgrunden tas fram genom att studera och parametrisera varje förskämningsmodell individuellt. Alla parametriserade modeller jämförs sedan med varandra, och modifieras så att en gemensam grund erhålles. Med denna gemensamma grund utvecklas ett konceptbevis för ett administrationsverktyg. Med detta verktyg kan en användare skapa nya förskämningsmodeller, endast genom att definiera ett uttryck för de matematiska parametrar som finns tillgängliga i verktyget. Som resultat presenteras ett förslag på en allmän modellform för förskämning av de livsmedel som behandlas i arbetet samt en prototyp för administrationsverktyget, baserat på den allmänna modellformen. Lösningens metod för beräkning av förskämningstid valideras med hjälp av jämförande data från det aktuella systemet. Det resulterande lösningsförslaget löser många av de problem som fanns i den tidigare hårdkodade implementationen, och kalkylerar förskämningstider med ett genomsnittligt fel på under 1 %.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject Parametrisering
Förskämning
Modeller
Mjukvaruutveckling
Matematik
Design science
Handle http://hdl.handle.net/2043/19651 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics