A study on how behaviours of NPCs influence the gaming experience

DSpace Repository

A study on how behaviours of NPCs influence the gaming experience

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title A study on how behaviours of NPCs influence the gaming experience
Author Alkmyr, Camilla
Date 2015
English abstract
The purpose of this thesis is to analyze in what way the gaming experience for the gamer is affected by the NPC´s behaviour. NPCs are characters in a game that the gamer himself cannot control. The main purpose with adding NPCs into a game is to create a more realistic world and for them to interact with the gamer. Gaming experience is concerning the emotions and thoughts that the gamer has while playing the game. In order to be able to answer the questions posed in this thesis, questionnaires and observations was conducted to study how the NPCs behaviour affected the players´ gaming experience negatively or positively. During these observations, six different games were tested to see how the players reacted to the NPC´s behaviours and actions. The questionnaire was used as a tool for the players to be able to express their feelings and thoughts about the computer-controlled characters. The result from both the observation and the questionnaire shows that the participating people´s thoughts about the behaviours of the NPCs vary greatly. These differences could be found both concerning one specific game but also between games. On the other hand, there were specific behaviours that the participating people agreed upon. For example, a majority of the people thought that if NPCs did not try to get to the gamer in a more strategic way or if they did not work as a unit, lead to a negative gaming experience for the gamer. The conclusion of this thesis is that creating a NPC who has behaviour traits which suit all types of gamers is a very difficult task. The main focus of a new game in development is to create the best gaming experience possible for the gamer. This thesis shows the importance that the effect of the NPC´s behaviour has on the gaming experience and therefore it is a subject that is important to study more closely.
Swedish abstract
Denna uppsats har haft avsikten att studera hur NPC:ers agerande påverkar spelupplevelsen. NPC:er är de figurerna inom ett spel som inte är spelbara. Deras syfte är att skapa en trovärdig spelvärld och interagera med spelaren. Spelupplevelse innebär de känslor och tankar som spelare får under tiden de spelar. För att besvara uppsatsfrågan så studerades hur NPC:ers beteende påverkade spelarnas upplevelser genom observationer och enkäter. Under iakttagelserna så testades sex olika spel för att se hur deltagarna uppfattade NPC:ers olika agerande. Enkäten användes för att ge deltagarna utrymme att själva kunna tillföra sina egna tankar till hur de uppfattade de datorstyrda figurernas agerande. Överlag visade resultatet från både observationerna och enkäterna att det fanns delade meningar kring hur NPC:ernas agerande uppfattades. Testpersonernas uppfattningar skiljde sig åt både inom ett spel och mellan spelen. Samtidigt fanns det även beteenden som testgruppen hade samma åsikt kring. Exempelvis tyckte de flesta testpersoner att spelupplevelsen försämrades när NPC:erna inte försökte nå spelaren strategisk eller inte arbetade som en enhet. Uppsatsen visar att det är svårt att ta en fram en NPC som agerar på ett sätt som passar samtliga spelare. När ett nytt spel utvecklas läggs mycket fokus på att spelupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Eftersom denna uppsats visar på att NPC:er har en inverkan på spelupplevelsen så är det viktigt att studera detta ämne vidare.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject NPC
Gaming experience
Handle http://hdl.handle.net/2043/19652 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics