Förintelser - en studie av svenska historieläromedels framställning av 1900-talets folkmord (Holocausts - a study of how the genocides of the 20th century are represented in Swedish history textbooks)

DSpace Repository

Förintelser - en studie av svenska historieläromedels framställning av 1900-talets folkmord (Holocausts - a study of how the genocides of the 20th century are represented in Swedish history textbooks)

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förintelser - en studie av svenska historieläromedels framställning av 1900-talets folkmord (Holocausts - a study of how the genocides of the 20th century are represented in Swedish history textbooks)
Author Sjöberg, Erik
Date 2006
English abstract
With the renewed political interest in the content of history teaching in Sweden as a point of departure, this study deals with how the genocides of the 20th century are represented in Swedish history textbooks, aimed at pupils aged 16-19 years, from the 1990ies and the beginning of the 21st century. The analysis revolves around such theoretical concepts as history-awareness and uses of history, with certain references made to the concept of orientalism, that has been discussed in previous research. The study concludes that the influence of policy makers over the contents of the history textbooks has increased since 1994, which has resulted in a larger emphasis on the European perspective and the Holocaust.
Swedish abstract
Med utgångspunkt i det förnyade politiska intresse för historieundervisningens innehåll, som följde på regeringens informationssatsning ”Levande historia”, undersöks bilden av 1900-talets folkmord i ett antal läroböcker i historia för gymnasiet från 1990-talet och början av 2000-talet, med särskild tonvikt på vilket urval författarna gör samt vilka förklaringar som presenteras till att de kunde äga rum. Även principerna för urvalet av det kunskapsstoff som förmedlas samt möjliga konsekvenser av detta diskuteras. Den kvalitativa textanalysen utgår från teoretiska begrepp som historiemedvetande och historiebruk, med vissa referenser till orientalismperspektiv som diskuterats i tidigare forskning. Undersökningen visar att styrdokumentens inflytande över läromedlens framställning har ökat sedan 1994 och att förändringen också tagit sig uttryck i en renodling av det europeiska perspektivet i urvalet samt i ett ökat intresse för i första hand Förintelsen, både före och efter 1997 då ”Levande historia” initierades.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject historiedidaktik
historiebruk
Levande historia
läromedel
orientalism
värdegrund
history didactics
uses of history
textbooks
orientalism
Handle http://hdl.handle.net/2043/1977 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics