Föräldrakontakt. Vikten av ett fruktbart möte mellan föräldrar och lärare.

DSpace Repository

Föräldrakontakt. Vikten av ett fruktbart möte mellan föräldrar och lärare.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Föräldrakontakt. Vikten av ett fruktbart möte mellan föräldrar och lärare.
Author Heimer, Elisabeth
Date 2006
English abstract
The aim of this paper is to examine, from a techers perspektive, how teachers in junior levels consider contacts between families and schools ought to be designed and how they schould develop. The work gives an insight in previus research about the importance of parents, in learning, to mature emotionaly and in the art of conversation. Using interviews I wanted to get a picture of how teachers consider the contact with parents of pupils serves, and how teachers planned to expound these contacts. To sum up, the results of this essey, points to, that the teachers were pleased with the model they were working with, regarding evaluation talks, parent-teacher meetings and informal meetings.
Swedish abstract
Syftet med mitt arbete har varit att utifrån ett lärarperspektiv kartlägga och granska hur lärare i de tidigare åldrarna anser att en god kontakt mellan skola och hem bör utformas och utvecklas. Under de intervjuer jag gjorde framkom att lärarna var nöjda med den kontakt som de hade med föräldrarna. Det fanns visserligen en vilja att skapa en mötesplats för de föräldrar som aldrig eller väldigt sällan satte sin fot på skolan, men bristen på problematiserande och utvecklingstänkande i ämnet var påtaglig. Det jag kom fram till i min undersökning var att relationen mellan föräldrar och lärare mestadels baserar sig på informationsutbyte. Ett informationsutbyte där lärarna informerar föräldrarna om hur det fungerar för eleven i skolan. Uppstår det problem med någon elev brukar man ta kontakt med föräldrarna, antingen via telefon eller när föräldrarna kommer och hämtar sina barn. Annars sker informationsutbytet huvudsakligen vid tre olika typer av möten; det informella mötet i korridoren när föräldrarna hämtar och lämnar sina barn, vid utvecklingssamtal samt föräldramöten. Samtliga lärare ansåg att god kommunikation med föräldrarna är av största betydelse. Den goda kommunikationen handlar om att lyssna på föräldrarna, att som lärare vara rak, uppriktig och inte försköna verkligheten. De hade alla en upplevelse av att mötet med föräldrar blivit bättre med åren. En säkerhet i den egna yrkesrollen samt en personlig mognad var enligt de intervjuade orsaken till att mötet med föräldrarna upplevdes som både lättare och bättre. Min fråga hur ett fruktbart möte mellan föräldrar och lärare kan komma till stånd besvarades inte tillfredställande nog av intervjuerna. Orsaken till detta är enligt min uppfattning att lärarna ser föräldrakontakten ur sitt perspektiv, lärarna för ingen diskussion med föräldrarna kring varför det är så viktigt med ett fruktbart möte mellan lärare - föräldrar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject föräldrakontakt
känslomässig mognad
Handle http://hdl.handle.net/2043/1983 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics