Är Studie- och Yrkesvägledning på grundskolan en utopi? / Is Counselling in Comprehensive School an Utopia?

DSpace Repository

Är Studie- och Yrkesvägledning på grundskolan en utopi? / Is Counselling in Comprehensive School an Utopia?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Är Studie- och Yrkesvägledning på grundskolan en utopi? / Is Counselling in Comprehensive School an Utopia?
Author Johanson-Thor, Monica
Date 2006-02-07
Swedish abstract
Detta arbete grundar sig på sex djupintervjuer med vägledare på olika grundskolor i Malmö, samt kortare intervjuer med rektorer på några av dessa skolor. Vägledarnas arbetsuppgifter har stått i centrum för arbetet. Den bild som byggdes upp av de intervjuer jag gjort visar att vägledarens arbetsuppgifter påverkas mycket av ledningens åsikter och agerande, men även att varje vägledare själv till viss del påverkar sin situation. För enkelhetens skull har jag valt att genomgående i mitt arbete kalla studie- och yrkesvägledare för ”vägledare” och benämner dem för ”hon” då de flesta i denna studie är kvinnor. I arbetets inledande kapitel presenterar jag bakgrunden där jag berättar om gällande styrdokument för grundskolan, tidigare forskning om vägledning på grundskolan samt exempel på vad vägledning bör stå för. Här tar jag även upp syfte, frågeställning och hypotes. I kapitel två tar jag upp de teoretiska utgångspunkter som jag anser vara relevanta för arbetet, dessa använder jag mig av i analysdelen där jag relaterar mitt arbete till hur dagens skolor som resultatenheter påverkar arbetsmiljön med hjälp av Anita Jansons bok Att vara chef för en resultatenhet. Jag har även tittat på maktperspektivet med hjälp av Rädslans makt skriven av Christian Ylander och möjligheterna till förändring med hjälp av Kjell Skogen & Mari-Anne Sörlie, Introduktion till innovationsarbete. Därefter kommer en presentation av vilken metod jag valt samt hur mitt urval och genomförande gått till. I resultatredovisningen har jag valt att redovisa intervjuerna som berättelser, jag redovisar varje skola för sig följt av en kort sammanfattning. Jag avslutar med en sammanfattande analys och diskussion. Arbetet har genomförts under perioden mars – maj 2005
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Grundskolan Makt Resultatenhet Skolledare Styrdokument Vägledare
Handle http://hdl.handle.net/2043/1996 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics