Konfliktens vara eller icke vara i historieundervisningen, - En jämförande studie mellan den mångkulturella och den traditionella svenska skolan

DSpace Repository

Konfliktens vara eller icke vara i historieundervisningen, - En jämförande studie mellan den mångkulturella och den traditionella svenska skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Konfliktens vara eller icke vara i historieundervisningen, - En jämförande studie mellan den mångkulturella och den traditionella svenska skolan
Author Strand, Christina ; Capobianco, Anna
Date 2006
English abstract
The main purpose with this essay is to explore however conflicts will appear when teatching history. Further on we wanted to answer the question, if so, why or why not, does these conflicts accure. We will discuss concepts like conflict, historical identity and historical consciousness. Further more we will compare two different shcools, one traditional Swedish school, and one multicultural school. We did this through questionnaires and interviews. The result of our inquarie shows that even though the teachers we interwied didn’t acknowledge the existance of conflicts, however, some of the students did. The resultats of this essay shows that there is a language shortage in the mulicultural school. The student also lack historical identity and historical consciousness for the most part. Further on this leads to difficulties acknowledging the historical facts that are taught. We have also found a shortage in communcation between teacher and student in the multicultural school. This depends on the differnt historical cultures that meet in the multicultural classroom. Although in the traditional Swedish school this problem hardly exists. The lack of conflicts depends, in this case, on the unanimous foundation of both teacher and students. Keyword: conflict, historical identity and historical consciosness
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete är att undersöka huruvida konflikter kan uppstå i undervisningen av historiska händelser. Vidare ville vi besvara frågan varför eller varför inte det uppstår konflikter. Vi lyfter fram begrepp som konflikt, historieidentitet och historiemedvetande. Dessutom jämför vi två olika skolor, en vanliga traditionell svensk skola, samt en invandrartät skola. Detta undersökte vi via enkäter och intervjuer. Resultatet av undersökningen visar att även fast de lärare vi intervjuade inte ansåg att det förkom några konflikter, så ansåg däremot vissa av eleverna det. I undersökningen kom vi fram till att det föreligger en stor brist på språkkunskaper i den invandrartäta skolan. Dessutom saknar dessa elever till stor del historieidentitet och historiemedvetande. Vidare leder det till att eleverna har svårigheter att ta in de historiska fakta som det undervisas om. Vi har även kommit fram till att det finns en brist i kommunikationen mellan lärare och elev vad gäller den invandrartäta skolan. Detta beror på de olika historiekulturer som möts i det mångkulturella klassrummet. Däremot förekommer det inte nämnvärda konflikter i den traditionella svenska skolan. Avsaknaden av konflikter beror här på den gemensamma värdegrund som lärare och elever står på. Sökord: konflikt, historieidentitet, historiemedvetande
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Konflikt
Historieidentitet
Historiemedvetande
Handle http://hdl.handle.net/2043/1997 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics