Att vara kroniskt beroende av urinkatetrisering

DSpace Repository

Att vara kroniskt beroende av urinkatetrisering

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Att vara kroniskt beroende av urinkatetrisering
Author Christiansson, Jerry ; Jönsson-Simonsen, Karina
Date 2006
English abstract
The aim of this literature review was to highlight how chronic dependence of urinary catheterization affects daily life and how nurses can support this group of patients. Eight research articles were examined and measured by quality, according to given criteria. Thereafter the articles were interpreted using modified content analyses with templates. Meaningful units or concept were taken out as subunits and finally constructed into five main units, experience, acceptance/not acceptance, knowledge/information, empowerment, quality of life. The subunits were allowed to remain to get a better understanding for the choice of the result. Experience comprises the patient’s feeling of shame, vulnerability, felt left out, isolation, and anxiety. Acceptance/not acceptance concerned the patient's way of looking at them self due to the fact of the dependence of the catheter and the life changes that was required. Knowledge/information was about the importance to listen to the patients and to let them be part of decisions concerning routine changes and to understand that it could be hard to notify others about their situation. Empowerment was emerging from the patient's need of support from the nurse due to the patient's experience. Quality of life submitted the patient's social life and sexuality. The patient’s bodily apprehension changes and nurses have an important function in informing about body changes, to support in practical issues, give time for discussion, to be an active listener and to empower the patient. Chronic dependence of urinary catheter demands changes of lifestyle, new routines, and strategies to avoid painful and embarrassing situations as well as acceptance to be able to get a good everyday life.
Swedish abstract
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur kroniskt beroende av urinkateterisering inverkar på vardagen och hur sjuksköterskan kan stödja denna patientgrupp. Åtta vetenskapliga artiklar granskades och kvalitetsbedömdes enligt givna kriterier. Därefter tolkades artiklarna utifrån modifierad innehållstextanalys. Meningsbärande enheter eller begrepp togs ut som subteman som sedan reducerades till att skapa fem huvudteman, upplevelse, accepterande/icke accepterande, kunskap/information, empowerment, livskvalitet. Subteman tilläts ligga kvar för att öka förståelsen för urvalet i resultatet. Upplevelsen omfattade bl a patientens känsla av skam, sårbarhet, utanförskap, isolering och oro. Accepterande/icke accepterande innefattade patientens sätt att se på sig själv utifrån ett beroende av katetern och de förändringar som krävs. Kunskap/information berörde vikten av att lyssna på patienten och delaktighet vid rutinförändringar samt förstå patientens eventuella svårigheter att delge andra sin situation. Empowerment utgick från patientens behov av sjuksköterskans stöd utifrån sin upplevelse. Livskvalitet innefattade patientens sociala liv samt sexualitet. Patientens kroppsuppfattning förändras och sjuksköterskan har en viktig funktion i att informera om kroppliga förändringar, stötta med praktiska åtgärder, ge tid för diskussion, vara en aktiv lyssnare och stärka patienten. Det kroniska beroendet av urinkateter kräver livsstilsförändringar. Nya rutiner, strategier för att undvika plågsamma och pinsamma situationer samt ett accepterande av tillståndet behövs för att uppnå en god livssituation och vardag.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject anpassning
psykologisk
kroniskt
patient
sjuksköterska
tillfredställelse
undervisning
upplevelse
urinkatetrisering
Handle http://hdl.handle.net/2043/2004 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics