Historieämnet under förändring- Från folkskolans nationalistiska historieundervisning till dagens mångkulturella klassrum

DSpace Repository

Historieämnet under förändring- Från folkskolans nationalistiska historieundervisning till dagens mångkulturella klassrum

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Historieämnet under förändring- Från folkskolans nationalistiska historieundervisning till dagens mångkulturella klassrum
Author Nesic, Anna
Date 2006
English abstract
Vårt arbete handlar om hur historieämnet sett ut och förändrats i stora drag sedan folkskolans tid fram till idag. Vår fokus ligger dock på huruvida man inom historieämnet arbetar med en historieundervisning anpassad för de mångkulturella eleverna och hur man ska arbeta för att integrera de mångkulturella elevernas historiekultur i undervisningen samt skapa en historiekunskap vilken alla elever kan använda sig av. För att få en bredare inblick har vi även valt att få med hur det mångkulturella samhället kommit att påverka historieämnets karaktär. För att klarlägga detta har vi gjort intervjuer med tre personer med svensk bakgrund och tre med utländsk bakgrund och genomfört enkätundersökningar där vår undersökningsgrupp bestod av två femteklassare på skolor med elever med blandade etniciteter. Vi har även använt oss av litteratur vilka relaterar till vårt (undersökningsområde). Det generella vi kan se av vårt resultat är att historieämnets karaktär förändrats med tiden men dock inte upplägget av historieundervisningen. Även om man uppmärksammat de elever med annan etnicitet och kommit att kalla Sverige för ett mångkulturellt samhälle integreras inte de mångkulturella elevernas historiekulturella arv med den svenska historieundervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Historiemedvetande
historiekultur
historiebruk
historieundervisning
samhällsförändringar
den stora historien
den lilla historien
Handle http://hdl.handle.net/2043/2011 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics