Multilingual Immersion in Education for a Multidimensional Conceptualization of Knowledge: A Case Study of Bilingual Montessori School of Lund

DSpace Repository

Multilingual Immersion in Education for a Multidimensional Conceptualization of Knowledge: A Case Study of Bilingual Montessori School of Lund

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Longchamps, Philippe
dc.date.accessioned 2016-02-12T14:53:25Z
dc.date.available 2016-02-12T14:53:25Z
dc.date.issued 2015 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/20207
dc.description I denna studie undersöks hur Bilingual Montessori School of Lund (BMSL):s språkbadsmetod kan ha en positiv påverkan på begreppsförståelse. Den fokuserar på det komplexa sambandet mellan flerspråkig pedagogik och dess inverkan på begreppsförvärv. Genom att använda exempel från språkbadsmetoden, testar denna studie hypotesen att språkbadspedagogik ger en icke försumbar effekt på kreativt tänkande, men viktigast av allt, på konceptualisering av ämnesmässiga innehåll. Genom en noggrann diskussion om vilken metod som används har en empirisk analys gjorts ur tre perspektiv: en teoretisk analys av litteraturen i ämnet, en intervjustudie med fyra semi-strukturerade lärarintervjuer och en enkätstudie där fler än 80 elever mellan årskurs 7 och 9 fick i uppdrag att besvara en enkät för att testa några av de iakttagelser som gjorts av de intervjuade. Syftet med denna forskning är att ta fram en empirisk kvalitativ innehållsanalys baserad på exempel från de intervjuades påståenden och därigenom utveckla en djupare förståelse om begreppsförvärv och hur detta yttrar sig i en stimulerande flerspråkig undervisningsmiljö. Vidare är syftet med denna studie att fastställa om BMSL okonventionella språkbadspedagogiks påverkan på begreppsförvärv kan vara orsaken till skolans höga poäng i de svenska nationella proven i matematik, engelska, svenska, NO och SO i årskurs 9 under de senaste åren. Analysen har lett till slutsatsen att flerspråkiga pedagogiska metoder som BMSL:s språkbadsmetod kan ha en mycket positiv inverkan på elevernas förmåga att tillgodogöra sig begrepp. Analysen har dessutom genererat nya hypoteser som kan utgöra grund för ytterligare fördjupande forskning inom specifika ämnen såsom språkbadsmetodens inverkan på elevens kreativitet, demokratisering av klassrummet, interkulturell medvetenhet och kognitiv utveckling. Den bidrar också till ett nytt kompetensutvecklingsperspektiv och samarbetsperspektiv för en positiv utveckling av svenska läroplanens pedagogiska lärandemål. en_US
dc.description.abstract This research focuses on the complex relationship between multilingual immersion pedagogy and its impact on concept acquisition (begrepp). By using the example of Bilingual Montessori School of Lund (BMSL)'s språkbad method, this study tests the hypothesis that multilingual immersion pedagogy produces a non-negligible impact on creative thinking, but most importantly, on the conceptualization of topic-specific content. With a careful reflection on the method used, an empirical analysis has been made from three perspectives: a theoretical analysis of the literature on the subject, an interview study with four semistructured interviews with teachers, and a survey-based study where more than 80 students in grades 7 to 9 were given the task of answering a questionnaire to test some of the observations made by the interviewees. The purpose of this research is to produce an empirical qualitative content analysis based on examples taken from the interviewees’ testimonies to develop a deeper understanding about concept acquisition and the way it manifests itself in a stimulating multilingual immersion teaching environment. Furthermore, the aim of this study is to establish if BMSL’s unconventional multilingual immersion pedagogy’s impact on concept acquisition can be the reason for the school’s outstandingly high scores in the Swedish National Tests in Maths, English, Swedish, NO and SO in grade 9 over the past few years. Nevertheless, the analysis led to the conclusion that multilingual immersion methods like the BMSL språkbad method can have a very positive impact on students' ability to assimilate concepts, but also helped generate thesis-seeking rather than thesis-supporting observations about its impact on the students’ creativity, classroom democratization, intercultural-awareness and cognitive development. It also highlights the pedagogical collaboration and competence development perspective promoted by the Swedish National Curriculum for Compulsory School Lgr 11. en_US
dc.format.extent 60 en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject Multilingual en_US
dc.subject Pedagogy en_US
dc.subject Bilingual en_US
dc.subject Conceptualization en_US
dc.subject Pedagogy en_US
dc.subject Begrepp en_US
dc.subject Språkbad en_US
dc.subject Flerspråkigt en_US
dc.subject Pedagogik en_US
dc.subject Kompetensutveckling en_US
dc.subject School en_US
dc.subject Immersion en_US
dc.subject Lgr 11 en_US
dc.subject Montessori en_US
dc.subject BMSL en_US
dc.subject Språkbadsmetod en_US
dc.subject Konceptualisering en_US
dc.title Multilingual Immersion in Education for a Multidimensional Conceptualization of Knowledge: A Case Study of Bilingual Montessori School of Lund en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program VAL-projektets uppsatser samt grundskollärarutbildning före år 2000
 Find Full text Files for download
Icon
Examensarbete i ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics