Nyanlända elevers språkanvändning i ett flerspråkigt NO-klassrum

DSpace Repository

Nyanlända elevers språkanvändning i ett flerspråkigt NO-klassrum

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference other
Title Nyanlända elevers språkanvändning i ett flerspråkigt NO-klassrum
Author Karlsson, Annika
Date 2015
Swedish abstract
Studien har följt undervisningen i ett flerspråkigt NO-klassrum under två och ett halvt år med fokus på nyanlända elevers språkanvändning i autentiska utforskande samtalssituationer i NO-undervisningen. Studiens syfte är att ur ett sociokulturellt perspektiv beskriva och analysera flerspråkiga elevers utforskande samtal och tydliggöra på vilket sätt eleverna använder de språkliga resurser som de har tillgängliga för att kommunicera ämnesinnehållet tillsammans med sina klasskamrater, samt att tydliggöra enskilda nyanlända elevers ämnesspråkliga progression. I analysen av de först insamlade materialen blir elevernas kodväxling, elevernas växling mellan förstaoch andraspråk i autentiska NO-undervisningssituationer under diskussioner med klasskamrater tydlig. Analysen riktas därför in på vilket sätt kodväxling mellan första-och andraspråk kan utgöra en språklig resurs i kommunikativa undervisningssituationer i NO för nyanlända elever. Resultatet visar att kodväxling mellan första- och andraspråk ökar nyanlända elevers diskursiva rörlighet (Nygård Larsson, 2011) dvs. elevernas förmåga att röra sig mellan och inom olika diskurser i det naturorienterande lärandet. Eleverna i det flerspråkiga NO-klassrummet rör sig i språkliga loopar. De kodväxlar mellan olika språk, första- och andraspråk och vardagligt- och ett mer vetenskapligt språkbruk, då de rör sig i en växelverkan mellan en vardaglig diskurs och den mer vetenskapliga diskursen elever möter i NO-undervisningssammanhang. Genom att eleverna rör sig i dessa språkliga loopar ökar elevernas rörelseförmåga mellan och inom olika diskurser, vilket betyder att de får större möjlighet att kontextualisera det abstrakta ämnesinnehållet till egna erfarenheter vilket bidrar till en djupare förståelse för ämnesinnehållet. Referens Nygård Larsson, P. (2011). Biologiämnets texter: Text, språk och lärande i en språkligt heterogen gymnasieklass. Malmö högskola: Lärarutbildningen.
Conference
Dialogkonferens 2015, Pedagogisk forskning i Skåne (2015 : Malmö, Sweden)
Host/Issue Dialogkonferens 2015 Pedagogisk forskning i Skåne : Program och abstracts;
Pages 2
Page 19-20
Language swe (iso)
Subject nyanlända
flerspråkighet
diskursiv rörlighet
språkliga loopar
lärande i de naturorienterande ämnena
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/20228 Permalink to this page
Link https://www.mah.se/upload/FAKULTETER/LS/Dokument%2... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics