Loggbok som reflektionsverktyg

DSpace Repository

Loggbok som reflektionsverktyg

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Loggbok som reflektionsverktyg
Author Raufi, Kavosh
Date 2016
Swedish abstract
Denna studie har undersökt ett antal elevers uppfattningar i en gymnasieekonomklass gällande loggboksskrivande som ett reflektionsverktyg för studier och kunskapsinlärning. Studien har sin utgångspunkt i huvudsak från en kvalitativ ansats i form av en gruppintervju samt stöd från en kvantitativ del, i form av en enkätundersökning. Under två veckor i följd fick deltagande elever skriva loggbok efter varje lektion i webprogrammet Google drive (ett levande dokument). Den fenomenografiska ansatsen har använts för att ta reda på elevernas erfarande av loggbok som reflektionsverktyg, samt för att kunna kategorisera och systematisera det insamlade datamaterialet. Studien visar att gymnasieelevernas uppfattning gällande att skriva loggbok är generellt positiv om de får tid att reflektera gällande loggbokens betydelse och dess innebörd i helklass och/eller i grupp. Utifrån de negativa aspekterna uppfattade eleverna att loggboksskrivandet var tidskrävande och kunde kännas som en extra arbetsbörda. Eleverna i undersökningen ansåg sig reflektera mer gällande deras studier och då främst om deras studieprestation på lektioner som ett resultat av att skriva loggbok.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject gymnasium
gymnasieskola
loggbok
reflektion
skolverktyg
utbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/20295 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics