Lärarens roll i återkopplingen - En studie i elevers uppfattningar av det sociokulturella perspektivet i skolan

DSpace Repository

Lärarens roll i återkopplingen - En studie i elevers uppfattningar av det sociokulturella perspektivet i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärarens roll i återkopplingen - En studie i elevers uppfattningar av det sociokulturella perspektivet i skolan
Author Bengtsson, Joakim
Date 2016
Swedish abstract
Denna studie syftar till att undersöka om motsättningen mellan det sociokulturella perspektivet och den relationella pedagogiken i lärarens roll uppfattas av elever i återkopplingssammanhang rörande engelskundervisning. Studien redogör för det sociokulturella perspektivets influens i utformningen av den svenska skolans läroplaner. Det sociokulturella perspektivet beskrivs och problematiseras. Studien är av kvalitativ art där fyra elever från ett yrkesgymnasium i södra Sverige intervjuas om återkoppling, motivation och IKT-lärplattformarnas roll i deras läromiljö. Det teoretiska ramverket omfattar forskning om motivation, återkoppling, formativ bedömning, IKT-lärplattformar och relationell pedagogik. Resultatet visar att det sociala samspelet mellan elev och lärare är av betydelse i återkopplings- och motivationssammanhang, och att läraren har ett stort inflytande på eleverna genom sin personliga relation med dem, inte genom styrning av den sociala miljön. Slutsatsen visar att den relationella pedagogiken är användbar för läraren, men att den inte kan utgöra en teoretisk grund för skolsystemet i sig själv. Studiens omfång är för litet för att dess resultat ska kunna generaliseras, vilket gör att vidare forskning inom ämnet krävs. Studien pekar på att det sociokulturella perspektivets betoning på social miljö och artefakter, som IKT-lärplattformarna, måste kompletteras med ett ökat samspel mellan lärare och elever. Slutligen framhålls den formativa bedömningen som ett medel för att förbättra både studieresultat och relationen med eleverna.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject återkoppling
det sociokulturella perspektivet
relationell pedagogik
formativ bedömning
motivation
IKT
lärplattformar
Handle http://hdl.handle.net/2043/20357 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics