Elevers ansvar och inflytande. En undersökning om elever och lärares uppfattningar om elevers ansvar och inflytande i utbildningen. Pupils' responsibility and influence. A survey of pupils and teachers opinion on pupils’ responsibility for and influence over the education.

DSpace Repository

Elevers ansvar och inflytande. En undersökning om elever och lärares uppfattningar om elevers ansvar och inflytande i utbildningen. Pupils' responsibility and influence. A survey of pupils and teachers opinion on pupils’ responsibility for and influence over the education.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Elevers ansvar och inflytande. En undersökning om elever och lärares uppfattningar om elevers ansvar och inflytande i utbildningen. Pupils' responsibility and influence. A survey of pupils and teachers opinion on pupils’ responsibility for and influence over the education.
Author Finck, Louise
Date 2006
Swedish abstract
Finck, Louise (2005). Elevers ansvar och inflytande. En undersökning om elever och lärares uppfattning om elevers ansvar och inflytande i utbildningen. Pupils’ responsibility and influence. A survey of pupils and teachers opinion on pupils’ responsibility for and influence over the education. Skolutveckling och ledarskap. Lärarutbildningen 60p Malmö högskola. Syftet med mitt examensarbete är att skildra elever och lärares uppfattningar om elevernas ansvar och inflytande i utbildningen samt att analysera deras redogörelser i förhållande till varandra samt lärarnas beskrivningar till de mål och riktlinjer som finns för elevernas ansvar och inflytande i Lpo -94. Mina frågeställningar är: Har eleverna och lärarna samma uppfattning om hur elevernas ansvar och inflytande gestaltas i utbildningen samt överensstämmer lärarnas syn på elevernas ansvar och inflytande med de mål och riktlinjer som finns i Lpo -94. För att nå syftet har jag använt en kvalitativ metod med öppna intervjuer för att skildra åtta elevers och två lärares upplevelser och föreställningar angående elevernas ansvar och inflytande i utbildningen. Den litteratur som jag presenterar belyser yngre elevers upplevelser av skolan samt vilka förutsättningar som bör finnas i skolan om elever ska ha möjlighet att utöva inflytande och ansvar i utbildningen. Resultatet av undersökningen tyder på att eleverna och lärarna har en relativt samstämmig uppfattning om elevernas inflytande och ansvar i utbildningen. Resultatet visar även att lärarnas syn på elevernas ansvar och inflytande överensstämmer väl med föreskrifterna i Lpo -94. Slutsatsen i min undersökning är att i den klass där jag genomförde mina intervjuer finns de förutsättningar som är behövliga för att elever ska kunna utöva ett reellt inflytande och ansvar i skolan. Lärarna i klassen tycks verkligen vilja lyssna till vad deras elever har att säga och sträva efter att ge dem inflytande i utbildningen. Något som jag anser att alla pedagoger bör sträva efter, så att alla elever får uppleva ett demokratiskt förhållningssätt som bygger på principen om alla människors lika värde. Mitt förslag till fortsatt forskning är att undersöka hur de äldre eleverna på samma skola upplever sitt inflytande och ansvarstagande i utbildningen och jämföra det med de yngre elevernas uppfattning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Ansvar
Inflytande
Elevinflytande
Elevdemokrati
Demokrati och utbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2039 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics