”Pennor mot Paddor”

DSpace Repository

”Pennor mot Paddor”

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Pennor mot Paddor”
Author Annell, Gunilla ; Liedholm, Anne
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med den här studien är att undersöka hur de fyra förskollärarna som medverkar i studien använder sig av dokumentation och hur den gestaltar sig i verksamheten. Vi vill i den här studien undersöka vad förskollärarnas barnsyn har för inverkan på dokumentationen i förskolan. Detta studeras utifrån begreppen barnsyn, ”det kompetenta barnet”, barns perspektiv och barnperspektiv. Studien bygger på en kvalitativ metod för att belysa förskollärarnas tankar och erfarenheter om dokumentation. Metoderna som användes för att komma fram till ett resultat var formella intervjuer, fotodokumentationer samt walk and talk intervju. Studien visar att de deltagande förskollärarna upplever att dokumentationen är ett bra redskap att använda sig av för att synliggöra barnens lärprocesser samt utveckla förskolans verksamhet. Samtliga förskollärares tankar om vad och varför de dokumenterar är väldigt lika, dock anser förskollärarna att tiden inte riktigt räcker till för all dokumentation de skulle önska att göra. Resultatet visar att gestaltningen av dokumentationen ser olika ut på förskolorna och att och mängden dokumentationer i verksamheten skiljer sig åt. Det dokumenteras på olika sätt, två av förskolorna lägger fokus på Instagram där föräldrar och barn hemma kan samtala kring olika händelser i förskolan. De andra två förskolorna dokumenterade mest i verksamhetens lokaler där dokumentationen mest är synlig för barnen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject barnsyn, dokumentation, förskola, gestaltning.
Handle http://hdl.handle.net/2043/20395 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics