Barn och stress - med fokus på matematik

DSpace Repository

Barn och stress - med fokus på matematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barn och stress - med fokus på matematik
Author Olofsson, Ann ; Eriksson Lippe, Kristina
Date 2006
Swedish abstract
Olofsson, A. & Eriksson Lippe, K. (2005). Barn och stress – med fokus på matematik. [Children and stress – focusing on mathematics]. Malmö Högskola: Lärarutbildningen. Syftet med detta arbete är att ta reda på om och i så fall hur elever i de yngre skolåren upplever stress i skolmiljön. En särskild tyngdpunkt har lagts vid skolämnet matematik. Studien omfattar även pedagogernas tankar kring ämnet. Genom detta arbete vill vi också ta reda på vilka faktorer som orsakar stress hos barn, dess konsekvenser samt hur pedagogernas arbetssätt kan förhindra att stress uppkommer hos eleverna. Undersökningens empiriska material består av observationer i klassrumsmiljö samt intervjuer med pedagoger och elever i år 2 och 3. Resultaten av undersökningen visar att eleverna är medvetna om vad stress är och hur stress kan upplevas hos den enskilde individen. När det gäller stress i skolmiljön visar resultaten att det arbetssätt som är vanligt förekommande i dag ofta genererar till stress hos eleverna, eftersom tiden i detta arbetssätt har en central roll. Undersökningen visar också att pedagogens personlighet och sätt att planera undervisningen är av stor betydelse för inlärningsmiljön.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject barn
stress
matematik
tid
Handle http://hdl.handle.net/2043/2047 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics