Steget vidare - En studie om ungdomars framtidssyn utifrån ett lokalt projekt för att motverka studieavbrott

DSpace Repository

Steget vidare - En studie om ungdomars framtidssyn utifrån ett lokalt projekt för att motverka studieavbrott

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Steget vidare - En studie om ungdomars framtidssyn utifrån ett lokalt projekt för att motverka studieavbrott
Author Nordström, Pia ; Samuelsson, Simon
Date 2016
Swedish abstract
Enligt mätningar (2012) fullföljer ca 25 % av Sveriges ungdomar i gymnasieskolan inte sina studier. Samtidigt ökar kraven på utbildning för att få arbete och undvika utanförskap. Tidigare forskning visar på att det saknas strategier och åtgärdsprogram för elever som avbryter skolan eller har hög frånvaro en längre tid. Steget vidare är ett tvåårigt projekt i Varbergs kommun som erbjuder stöd för ungdomar mellan 16-20 år som har eller funderar på att hoppa av gymnasieskolan. Syftet med denna studie har varit att undersöka vad Steget vidare kan erbjuda ungdomar som inte har gått ur gymnasiet, vad sex av dessa ungdomar hade velat ha för hjälp redan innan projektet och hur deras erfarenheter av skolan samt projektet har påverkat deras egen syn på deras framtidsutsikter. Denna undersökning genomfördes genom kvalitativa intervjuer, två av dem spelades in medan de övriga informanterna kände sig mer bekväma utan inspelning så där fördes enbart anteckningar. Intervjuerna transkriberades och tillsammans med anteckningarna analyserades de utifrån Hodkinson och Sparkes careershipteori och Krumboltzs social learning theory of decision-making för att lättare kunna förklara hur informanternas erfarenheter påverkar deras egen syn på sina framtidsutsikter. Resultatet visar att i likhet med tidigare forskning så bidrar faktorer som dåligt självförtroende samt känslan av att inte bli sedd av lärare och föräldrar m.m. till att ungdomar hoppar av skolan. Ungdomarna från Steget vidare efterfrågar stöd i ett tidigare skede och mer individanpassade insatser med bl.a. specialpedagoger. Deras egna upplevelser är att Steget Vidare har hjälpt dem att komma vidare i livet och kunna se mer positivt på framtiden. De har via projektet lärt sig att om de får mer stöd och uppmärksamhet kan de klara av studier och arbete och bygga sig en framtid.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Steget vidare
Ungdomar
Gymnasieskolan
Careership
Avhopp
Avbrott
Handle http://hdl.handle.net/2043/20565 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics