Aspekter av inlärning - Utifrån ett sociokulturellt perspektiv

DSpace Repository

Aspekter av inlärning - Utifrån ett sociokulturellt perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Aspekter av inlärning - Utifrån ett sociokulturellt perspektiv
Author Kristbjarnardottir, Lara ; Lundin, Johan
Date 2006
English abstract
The aim of this essay is to study learning from a socio-cultural perspective. Our purpose is to find and look at factors and components which can affect the learning process in a negative way. We have used a qualitative case study where we individually interviewed four senior high school students. We have used a qualitative method, in the form of a case study, where we have interviewed four senior high school students individually. The interviewees were chosen because of their low grades. The study is based on a socio-cultural theoretical framework. We found a number of factors which had a negative impact on the students´ learning process and the students’ abilities to gain knowledge. Important knowledge, generated by this study, is how the four lowgraded students perceive different aspects of school. Understanding their perception of school will provide pedagogues with valuable insight on continuous development of knowledge. The study also gives the educationist the possibility to perform an individual evaluation of their own context.
Swedish abstract
Uppsatsens syfte är att studera lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Det som står i fokus är att finna och studera närmare faktorer och komponenter som enligt det sociokulturella perspektivet motverkar inlärning och skapandet av kunskap. För att genomföra studien har en kvalitativ fallstudie utförts, där fyra gymnasieelever har djupintervjuats individuellt. Dessa elever har valts ut med tanke på deras uppvisat svaga skolprestationer utifrån ett betygsperspektiv. Ett sociokulturellt teoretiskt ramverk har använts som ett genomgående teoretiskt betraktelsesätt för studien. Ett antal olika komponenter och faktorer som berör och inverkar negativt på lärande och kunskapsutveckling hos gymnasieelever hittades och studerades utifrån det valda teoretiska perspektivet. En viktig kunskap som genereras av detta är att en betydelsefull uppfattning framkommit utav hur eleverna uppfattar skolan, dvs. skolan framställs utifrån fyra betygssvaga elevers verklighetsuppfattning. Insikt i denna verklighetsuppfattning kan berika varje verkande pedagogs fortsatta kunskapsutvecklande. Avslutningsvis möjliggör vi även för varje enskild pedagog att utifrån det sociokulturella perspektivet på lärande utföra en personlig granskning på sin pedagogiska verksamhet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject learning
knowledge
socio-cultural
Handle http://hdl.handle.net/2043/2058 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics