"Nu ska jag gå hem till mitt hus!” -barns kamratkultur, inflytande och maktrelationer i lek.

DSpace Repository

"Nu ska jag gå hem till mitt hus!” -barns kamratkultur, inflytande och maktrelationer i lek.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Nu ska jag gå hem till mitt hus!” -barns kamratkultur, inflytande och maktrelationer i lek.
Author Lindgren, Johanna ; Wolckmar, Katrine
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att se om och i så fall hur barns relationer och samspel kan yttra sig i leken utifrån kamratkultur, inflytande och maktrelationer. Vi har utgått från tidigare forskning och teorier om barns lek, inflytande, kamratkultur och maktrelationer för att förstå vår empiri. För att få svar på våra frågeställningar samlade vi in vårt empiriska material genom att videoobservera barn i lek vilket vi sedan transkriberade. Vi har utgått från en kvalitativ forskningsmetod med kvantitativa inslag. Studiens resultat har visat hur barn samspelar i lek genom leksignaler och lekregler vilka bidrar till en viktig faktor i hur inflytande och maktrelationer bland barn kan yttra sig i leken. För att vidare förstå vårt resultat har vi använt oss av Corsaros begrepp tolkande reproduktion samt Foucaults tankar kring makt för att förstå kamratkultur och maktrelationer bland barn. Analysen är uppdelad i kategorierna inflytande, kamratkultur och maktrelationer och i slutdiskussionen kom vi fram till att maktrelationer blev det mest centrala begreppet i studien.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 34
Language swe (iso)
Subject barn
lek
samspel
sociala lekregler
inflytande
kamratkultur
maktrelationer
Handle http://hdl.handle.net/2043/20594 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics