Ett tvåspråkigt barns språkutveckling – en fallstudie

DSpace Repository

Ett tvåspråkigt barns språkutveckling – en fallstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Ett tvåspråkigt barns språkutveckling – en fallstudie
Author Ferrer, Silvia
Date 2006-02-14
Swedish abstract
Detta arbete handlar om ett tvåspråkigt barns språkutveckling. Syftet är att genom en fallstudie belysa olika tankar om faktorer som bidrar till en positiv språkutveckling. Jag har utgått från frågeställningarna: Vilka föreställningar har svenska som andraspråkslärare samt modersmålslärare i fråga om skolframgång och språkutveckling när det ett gäller barn som inte har svenska som första språk? Vilka tankar har en förälder om skolans och sin egen roll i barnets språkutveckling? Hur tänker den intervjuade pojken om skola och språk? För att svara på dessa frågor har jag använt mig av kvalitativ metod genom intervjuer. Mina intervjupersoner är ett barn, hans mamma, svenska som andraspråkslärare samt hans modersmålslärare. Det jag har kommit fram till är att det blir lättare att ta till sig ett andraspråk om man redan har en bra bas i sitt förstaspråk. Genom att få hjälp av andraspråkslärare samt genom att den intervjuade pojken får modersmålsundervisning utvecklas hans språk. Föräldrarnas engagemang i barnet och skolan är också bidragande faktorer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject föräldraengagemang
invandrare
språk
språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/2063 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics